MP1020 - Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent emprada és variada. Es combinen les classes teòriques presencials amb el debat actiu i les activitats pràctiques a realitzar en l’aula. També es fomenta el treball autònom de l’estudiantat a través de lectures i/o de la consulta de material de qualsevol format (per exemple: vídeos o conferències penjades en l’Aula Virtual). L’elaboració de treballs, tant individuals com en grups, serà una part integrant de la metodologia amb un pes important en l’avaluació de l’assignatura.

A més, és molt recomanable l’assistència a seminaris, conferències, xarrades o tallers, organitzats des de l'àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura, des de la titulació, des del Departament d’Educació i/o des del Departament d’Estudis Anglesos de l’UJI, sempre que el professorat de l’assignatura ho considere oportú i rellevant per a la formació de l’estudiantat matriculat. De fet, l’alumnat no només ha de poder gaudir d'aquests esdeveniments acadèmics de manera presencial o virtual, sinó que ha d’elaborar un resum, recensió o valoració individual que cal entregar al professorat en els terminis previstos per a ser avaluat.