Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1017 - Didàctica de la Física i Química

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Sempre que es done compliment als requisits exposats a sota, la ponderació de les distintes proves avaluables serà la següent (sobre un màxim de 100 punts):

-        Examen escrit: 70 punts. (Prova amb caràcter recuperable (en 2ª convocatòria))

-        Memòries i informes de pràctiques: 20 punts. (Amb caràcter no recuperable)

-        Observació / execució de tasques i pràctiques: 10 punts. (Amb caràcter no recuperable)

L'examen consistirà en una prova escrita sobre continguts tant teòrics com pràctics de l’assignatura. Aquesta prova inclourà una part destinada a avaluar el nivell assolit en els procediments i continguts treballats al laboratori. La corresponent part serà degudament indicada a l’examen, i comptarà un 15% d’aquest.

Es preceptiu obtenir una puntuació mínima de 4 punts sobre 10 a l’examen (o, el que es el mateix, 28 punts sobre 70) per a que aquest siga ponderat amb la resta de proves.

Per a poder ser avaluat de les memòries i informes de pràctiques, és imprescindible haver assistit a totes les sessions de pràctiques de laboratori que es realitzen.

L'estudiantat que es presente a l'examen tindrà la consideració de presentat a la convocatòria.