Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració i/o exposició de treballs

10%

Criteris de superació

1. Examen/s teòric/s: (30%)

Contestació a preguntes i aspectes de tipus teòric i pràctic ,relacionades amb el temari i algunes de les audicions que figuren en l'annex d'audicions.

2. Examen/s pràctics (60%)

Interpretació de les diverses cançons treballades en classe i de repertori lliure.

3. Assistència a un concert i presentació d’un comentari (10%)

 

NOTA 1: La realització i superació dels dos exàmens (teòric i el pràctic) són necessàries per aprovar l'assignatura.

NOTA 2: La nota de teoria i la de pràctica fan mitjana sempre que els dos exàmens estiguen aprovats (nota igual o major que 5).