MP1011 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Espanyola

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Projectes

30%

Criteris de superació

a) La nota mínima exigida per a cada part serà d'almenys el 25% del valor de la mateixa.

b) Per a considerar-se presentat, l'alumne o l'alumna ha d'haver-se personat en les avaluacions i realitzat els treballs.