MP1006 - Didàctica de les Matemàtiques I

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Participació en seminaris i/o tutories

20%

Criteris de superació

La qualificació de l'assignatura serà l'obtinguda per mitjà d'un examen escrit, el qual suposael 80% de la nota final. El 20% restant s'obté a través de la participació voluntària en seminaris proposats. S'entén com a participació la realització amb aprofitament de les activitats que s'hi proposen.
No realitzar alguna de les activitats proposades en els seminaris suposa la pèrdua de la part de nota corresponent en el mencionat seminari.
La nota dels seminaris s'utilitzarà en les dues convocatòries ordinàries del curs acadèmic durant el qual s'han realitzat aquests. En cas de no superar l'assignatura en aquestes dues convocatòries, l'alumnat s'ha de presentar en un altre curs acadèmic. Durant el desenvolupament del mencionat curs, s'han de tornar a realitzar els seminaris.
Perquè un estudiant o estudianta es considere presentat a l'assignatura ha d'acudir a la convocatòria oficial d'examen. En cas de realitzar un o els dos seminaris, si decideix no presentar-se a l'examen, no es considerarà presentat a l'assignatura.
Per a poder afegir la nota d'un seminari (o dels dos) a l'obtinguda en l'examen de la convocatòria oficial, el seminari ha d'estar aprovat. Si per a l'obtenció de la nota del Seminari s'han realitzat diverses activitats acadèmiques amb notes individualitzades, cada una d'aquestes ha d'estar aprovada.
Per a poder afegir la nota de l'examen de la convocatòria oficial a la nota obtinguda en els seminaris, la qualificació de l'examen de la convocatòria oficial ha de ser igual o superior a 4 sobre 10.