MI1033 - Avaluació i Innovació Educativa

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Com a nucli fonamental de l'assignatura, l'alumnat ha de realitzar i presentar un projecte d'innovació educativa.

A partir de les diferents fases del projecte es desenvoluparan els continguts i el temari.

De manera complementària es realitzaran tallers i activitats a l'aula a través de l'aula virtual, els quals estaran subjectes a avaluació.

L'alumnat que no assistisca a classe ha de realitzar totes les activitats dins del termini estipulat en el calendari de l'assignatura al principi de curs i que es publicarà en l'aula virtual.