MI1023 - Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

55%

Projectes

30%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

Hi haurà dos itineraris per cursar l’assignatura: un itinerari no presencial i un itinerari presencial.

L’alumnat que opte per l’itinerari no presencial tindrà dret a presentarse a un examen final de l’assignatura que comptarà el 100% de la nota final i que es realitzarà en dia i hora establerts des del Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de l’UJI. L'examen constarà de tres parts:

a) Preguntes teòriques tipus test

b) Una preguna oberta

c) El disseny d'una sessió de CLIL

Tot estudiant o estudianta que es presente a l’esmentat examen es considerarà presentat o presentada a la convocatòria oficial d’exàmens corresponent.

L’alumnat que opte per realitzar l’itinerari presencial de l’assignatura serà avaluat a través dels següents instruments:

a)  Projectes: La programació de 3 sessions de CLIL. Aquest apartat pot incloure activitats puntuals a l'aula requerides pel professorat. Es computarà aquest apartat amb 3 punts de la nota final (sobre 10).

b)  Proves orals: L'exposició d'una de les sessions programades. 1,5 punts sobre 10.

c)  Examen: Constarà de diverses preguntes de tipus test (2 punts sobre 10) i almenys una pregunta oberta (2 punts sobre 10). Inclou, a més, activitats puntuals a l'aula requerides pel professorat (fins un 1,5 de la nota final)

Totes les proves s'hauran de realitzar en anglès.

Per tal de poder superar l’assignatura en la modalitat d’avaluació contínua cal aprovar cadascun dels apartats per separat.

El lliurament de qualsevol dels treballs esmentats implicarà que l'alumne o alumna es considere presentat a la convocatòria.

Tant en el cas de l’estudiantat que faça l’itinerari presencial com en el cas de l’estudiantat que faça l’itinerari no presencial, el nivell de correcció en l’ús de l’anglès emprat en la realització de les diferents proves orals i escrites i/o en la redacció de l’examen final tindrà un impacte de fins a un 30% de la nota final de l’assignatura.