MI1020 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

L'avaluació preveu tots els aspectes teòrics i pràctics analitzats.  L'alumnat ha de superar una prova final dels continguts. La modalitat concreta de la mateixa consistirà en una prova objetiva que suposa un 50% de la nota final. Els treballs pràctics realitzats dins i fora de l'aula, 50%. L'assignatura se supera quan ambdues notes siguen iguals o superiors a 5 .