SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

- La metodologia de treball serà aqueixa que ha d'establir cada estudiant o estudianta amb el seu supervisor o supervisora per a elaborar del Treball de Final de Grau. No obstant això, s'ha de centrar, fonamentalment, en reunions periòdiques per a la tutorització respecte a la bibliografia usada, el contingut expressat, l'estructura, la redacció, la forma, la presentació i defensa, etc.

- Respecte de la tutela i d'acord amb la Normativa dels Treballs de Final de Grau de la Universitat Jaume I, el tutor o tutora ha de ser docent del títol, i de l'assignatura TFG, i ha d'actuar com a dinamitzador del procés d'aprenentatge. Serà responsable d'exposar a l'estudiantat les característiques del TFG, d'assistir i orientar-lo en el seu desenvolupament, de vetllar pel compliment dels objectius fixats i d'emetre un informe del treball que haja tutelat. Com a tutor o tutora pot actuar-hi més d'una persona i en el cas que un d'ells siga extern a l'UJI, almenys un ha de ser docent del títol i de l'assignatura TFG. L'assignació de tutoria tindrà validesa un curs acadèmic (Informació de la Normativa dels Treballs de Final de Grau de la Universitat Jaume I).

- Una vegada finalitzat el TFG i d'acord amb el procediment i els terminis establerts per la Comissió de Titulació, l'estudiantat ha d'entregar a la coordinació del TFG la sol·licitud de defensa, amb el vistiplau del tutor o tutora i la seua avaluació i una versió en paper i electrònica del TFG (Informació de la Normativa dels Treballs de Final de Grau de la Universitat Jaume I).

- La Comissió de Titulació estableix les normes d'estil, extensió i estructura per al TFG a l'inici de cada curs acadèmic.

- Tot TFG ha de ser defensat públicament. L'acte de defensa és una exposició pública per part de l'estudiantat, després de la qual els membres del tribunal poden fer les consideracions i les preguntes que estimen oportunes. La coordinació del TFG farà públic els criteris d'avaluació, el dia, el lloc i l'hora de les defenses, així com l'estructura i la duració màxima de l'exposició (Informació de la Normativa dels Treballs de Final de Grau de la Universitat Jaume I).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16