SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1042 - Gènere i Imatge en la Història

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

L'avaluació s'efectua de la següent manera:

a) Es realitzarà un examen sobre els continguts del programa que es valorarà en 6 punts sobre 10. Aquest examen consistirà en preguntes teòriques basades en textos i imatges que s'hagen anat veient en classe al llarg del curs. A més, es farà una pregunta individualitzada relacionada amb el treball que cada estudiant haja elaborat.

b) S'efectuarà un treball individual valorat en 4 punts sobre 10. Aquest treball es dividirà en diversos apartats, que s'aniran lliurant al professorat al llarg del curs en les dates en què es requerisquen. El guió d'aquest treball varia cada curs acadèmic. El professorat podrà incloure com a punt d'aquest treball reflexiones sobre visites a exposicions, assistència a seminaris, congressos o altres activitats.

Serà necessari, per a superar l'assignatura, que s'aconseguisca un nivell suficient en cadascun dels ítems (examen i treball) a qualificar. En aquest sentit, l'o l'estudiant haurà d'obtenir almenys un 2,4 sobre 6 per a poder fer mitjana amb el treball. Per la seua banda, en el treball s'haurà d'aconseguir al menys un 1,5 sobre 4. S'haurà d'aconseguir, en la suma de les parts, una nota mínima de 5 per a considerar que s'ha superat l'assignatura.

L'o l'estudiant es considerarà presentat a la convocatòria quan realitze l'examen i present el treball.

Convocatòria de juliol

Per a aquesta segona convocatòria les pautes d'avaluació seran idèntiques. Si en la primera convocatòria s'haguera superat bé el treball o bé l'examen, es guardarà la qualificació obtinguda.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16