DR1028 - Dret del Treball i de la Seguretat Social

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

15%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

 

Avaluació
 

En las fechas fijadas para ello se desarrollan dos pruebas teórico-prácticas que se componen de preguntas a desarrollar y de un supuesto práctico similar a los resueltos durante el desarrollo de las clases. 

La primera prueba (parcial) se realizará a mitad de curso e incluye la evaluación de los temas estudiados hasta ese momento. Los alumnos que superen la mencionada prueba con una calificación de 5 eliminan los temas de los que se hayan examinado en el examen anual.

La segunda prueba (anual) se realizará al final del curso e incluye la evalución de todos los temas del programa. Los alumnos que hayan aprobado el examen parcial solamente deben examinarse de los temas no incluidos en la anterior prueba de evaluación.

 
 
 
En les dates fixades per a això es desenvoluparán dues proves teoricopràctiques que es amb preguntes teóriques i un supost practic.
 
La part teòrica compta un 70% de la nota de l'examen i la part pràctica compta el 30% restant.
 
Aquesta prova escrita computa el 80% de la nota. El 20% de la nota restant per al càlcul de la nota definitiva s'adquireix a través de l'avaluació de dues probes tipus test a desenvolupar al llarg del curs.
 
La primera pruoba (parcial) es realitzarà a meitat de curs i inclós l'evaluació de les temes estudiats fins aquest moment. Els alumnes que superen la mentada proba amb una qualificació major de 5 eliminan les temas dels quals s'han examinat.

La segona proba (anual) se realitza al final de curs e inclós lévaluació de totes les temes del programa. Els alumnes que hajan superat l'examen parcial s'examninen a soles de les temes no inclosos en la proba parcial.

 
Per tant:
 
Examen escrit: 80% nota final.
 
Execució de tasques pràctiques: 20% nota final.
 
Es considera presentat a l'alumne que acudeixi a l'examen escrit.
 
Per superar l'assignatura s'exigeix ​​un mínim de puntuació de cinc en cadascuna de los probes de evaluacio que es donen a terme.