DR1003 - Història del Dret (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Per a poder aprovar l’assignatura caldrà obtindre 5 punts de nota mínima, després de sumar la part pràctica (2 punts) i la part teòrica (8 punts).

La part pràctica consistirà en la realització de dos treballs escrits (1 punt cadascun) a partir de la lectura d’articles o el visionat d’una peça audiovisual, que el professor indicarà en classe.

La part teòrica serà un examen escrit amb dos preguntes (4 punts cadascuna) sobre els continguts explicats en classe al llarg del curs.

L’alumne o l’alumna es considerarà presentat quan realitze l’examen escrit.

La nota dels treballs realitzats en la part pràctica durant la primera convocatòria es manté per a la segona convocatòria.