Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

No hi ha temari ajustat al desenvolupament del TFG com a tal. Està en funció del tema escollit per l'alumne o l'alumna, així com de la tipologia concreta del treball a desenvolupar.

A manera de referència, i d'acord amb el que preveu el marc reglamentari, el contingut del TFG pot correspondre a les següents tipologies:

 
a) Treballs experimentals relacionats amb la titulació i proposats pels docents que participen en el títol, que podran desenvolupar-se en departaments universitaris, laboratoris, centres de recerca, empreses i institucions afins a la titulació. El TFG ha d'incloure els apartats estàndards de tot informe científic (a més dels ressenyats amb caràcter general):
 
- Introducció: problema del qual es parteix, marc teòric amb revisió sumària de la literatura existent i enunciat de l'objectiu de la investigació. Plantejament de la hipòtesi.
 
- Mètode: descripció de la metodologia i el disseny experimental empleats, dividit en els següents subapartats:
 
Participants: descripció de la mostra i el procediment de selecció.
Material: instrumental o programes utilitzats.
Procediment: descripció detallada del procediment experimental seguit.
Anàlisi estadisticomatemàtica de les dades.
 
- Resultats: exposició clara i detallada dels resultats obtinguts, amb la inclusió de les taules o figures que calguen.
 
- Discussió: interpretació dels resultats i implicacions teòriques.
 
- Conclusions: recapitulació de les troballes més importants del treball i implicacions per a la investigació futura. En alguns casos, les conclusions poden introduir-s'hi com a part de la Discussió.
 
 
 
b) Treballs de revisió i de recerca bibliogràfica centrats en diferents àmbits relacionats amb la titulació. En aquesta opció, l'estudiant o l'estudianta revisarà la literatura científica i l'evidència empírica existent sobre una temàtica. Ha de descriure de manera integrada "l'estat de la qüestió" d'aquesta temàtica i extreure conclusions per a fonamentar les línies bàsiques de la investigació futura o la pràctica professional. Les bases documentals utilitzades seran científicament reconegudes. El TFG podrà incloure els següents apartats (a més dels ressenyats amb caràcter general):
 
- Introducció: plantejament de la pregunta bàsica de revisió i delimitació de la temàtica en què s'inscriu. Valoració de la importància per a l'àmbit de coneixement i les implicacions en la investigació o el vessant professional.
 
- Metodologia: descripció de l'estratègia de recerca bibliogràfica i els recursos documentals utilitzats. Especificació de la seqüència de passos que es donen en la recerca documental.
 
- Resultats: exposició clara i detallada dels resultats obtinguts, amb la inclusió de les taules o figures que calga.
 
- Discussió: interpretació dels resultats i  implicacions teòriques i / o professionals.
 
- Conclusions: recapitulació de les troballes més rellevants del treball i implicacions per a la investigació futura o l'àmbit professional. En alguns casos, les conclusions poden introduir-s'hi com a part de la Discussió.
 
 
 
c) Treballs de caràcter professional relacionats amb els diferents àmbits de l'exercici professional per als quals qualifica el títol. S'inclou aquí la possibilitat d'un TFG relacionat amb les Pràctiques Externes de la titulació, i s'entèn, en tot cas, que el TFG serà un document totalment diferent del de la memòria de les pràctiques. En aquests supòsits, els treballs es podran desenvolupar en empreses i institucions externes, i establir el corresponent acord de col·laboració. El TFG inclourà els següents apartats (a més dels ressenyats amb caràcter general):
 
- Introducció: marc conceptual i revisió de la bibliografia pertinent al cas (o casos) que s'aborda.
 
- Plantejament i desenvolupament del cas (o casos): descripció del cas i de les circumstàncies associades.
 
- Resultats: exposició clara i detallada dels resultats obtinguts, amb la inclusió de les taules o figures que siguen necessàries.
 
- Conclusions: síntesi del problema plantejat, la valoració efectuada i el programa d'intervenció dissenyat i/o aplicat. Conseqüències teoricopràctiques per a la praxi professional.
 
 
 
d) Altres treballs proposats pels tutors, no assignables a les categories anteriors.