Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1048 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignació d'empresa i tutor a cada estudiant és funció del coordinador, qui figura com a responsable de l'assignatura en l'apartat 1 d'aquesta Guia Docent.

El / la tutor / a ha d'elaborar un Projecte Formatiu per a cada estada, d'acord amb el / la supervisor / a en l'empresa i el / la alumne / a.

Hi ha algunes variants en el procediment d'assignació de pràctiques segons la modalitat per a realitzar les Pràctiques Externes:

a) Proposta d'empresa per part de l'estudiant:

Els estudiants podran proposar una organització omplint conjuntament amb l'entitat l'imprès que trobaran a la pàgina web de la "Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques" (OIPEP). Una vegada feta la tramitació i comprovada l'adequació de les tasques previstes a la naturalesa d'unes pràctiques acadèmiques externes en el Grau, el coordinador procedirà a l'assignació del tutor. L'estudiant rebrà la notificació i instruccions pertinents per correu electrònic. No es podran començar les pràctiques fins que tot el procediment estigui complet, és a dir, fins que el tutor ja s'hagi posat en contacte amb l'empresa i s'hagi consensuat i signat el projecte formatiu.

 b) Selecció d'ofertes a través de l'e-UJIer @ :

Durant el / s període / s que s'habilitaran per a això, els estudiants expressaran les seves preferències sobre les ofertes públiques existents, és a dir, aquelles que la Universitat posa a disposició dels que no hagin optat per la modalitat anterior. Perquè l'assignació pugui ajustar millor a les demandes, és important ordenar les ofertes seleccionades segons la seva prioritat. A l'hora de distribuir aquestes places, en cas de conflicte, tindrà preferència l'estudiant amb millor nota mitjana en el seu expedient acadèmic. Pel que fa al tutor acadèmic, el procés és idèntic a la via de proposar empresa. No es podran començar les pràctiques fins que tot el procediment estigui complet, és a dir, fins que el tutor ja s'hagi posat en contacte amb l'empresa i s'hagi consensuat i signat el projecte formatiu.

c) Reconeixement de pràctiques i activitats substitutòries:

Hi pot haver certes situacions en què se sol·liciti per part de l'estudiantat el reconeixement de les pràctiques o la realització d'activitats substitutòries. Els diferents casos són els següents (excloents):

1.      ExempcióPodran sol·licitar l’exempció de pràctiques aquells estudiants i estudiantes que acrediten una experiència laboral en tasques relacionades amb el grau per mitjà d’un contracte de treball durant un període mínim de quatre mesos a temps complet, o les 640 hores equivalents en un termini major. Aquesta sol·licitud s'ha d'acompanyar d’una memòria explicativa. Una vegada acceptada, a l’estudiant o estudianta li serà assignat un tutor o tutora, qui l’orientarà en l’ampliació i/o defensa de la memòria prèviament presentada.

2. Reconeixement de pràctiques externes extracurriculars (PENC). L´estudiantat que opte per realitzar aquest tipus de practiques i sol.licite el seu reconeixement en aquesta assignatura, haurà de complir els mateixos requisits que la resta de l´estudiantat, és a dir, que les practiques externes extracurriculars es realitzen quan  l´estudiantat hagi cursat el 80% dels crèdits obligatoris (incloent-hi les assignatures obligatòries de formació bàsica) i excloent d'aquest còmput el treball fi de carrera i els crèdits corresponents a aquesta assignatura de pràctiques externes. Això implica tenir superats 164 crèdits en el moment de fer les practiques extracurriculars, per garantir que l´estudiantat ha cursat les practiques en el moment adequat segons el plà establert en el Grau, i per a que després es considere la idoneitat per al seu reconeixement. Per tant, haurà d´estar matriculat de l´assignatura en el moment de fer unes practiques externes. L'estudiantat que hagi realitzat aquest tipus de pràctiques (per exemple, a través de la "Fundació Universitat - Empresa" FUE) podrà sol · licitar el seu reconeixement com curriculars sempre que acredite documentalment una estada mínima de 480 hores a l'empresa desenvolupant tasques relacionades amb el Grau en el actual curs. En aquest cas, si s'accepte la sol · licitud, la nota màxima a la que se podrà optar és de 65% tal i como s´especifica en l´apartat de Criteris de superació de l´assignatura en aquesta mateixa guía docent. També en aquest cas a l'estudiant li serà assignat un tutor que assumirà la direcció de la memòria a presentar.

3. Treballs acadèmicament dirigits. En circumstàncies especials que impedeixin el compliment de les pràctiques en qualsevol de les modalitats i casos anteriors, prèvia sol·licitud motivada de l'estudiant i amb l'autorització de la comissió del Grau, els crèdits d'aquesta assignatura podran superar-se mitjançant un treball acadèmicament dirigit pel tutor designat a aquest efecte.