Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1042 - Comptabilitat Internacional

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Part I. Aspectes institucionals 

Tema 1. Introducció a la comptabilitat internacional i diversitat comptable internacional 


1. Què s'entén per comptabilitat internacional? 

2. L'activitat internacional de les empreses i la comptabilitat 

3. Què estudiem en aquesta assignatura? 

4. Què entenem per diversitat comptable? Evidència 

5. Problemes que genera la diversitat comptable 

6. Raons per a la diversitat comptable


Tema 2. Harmonització i convergència comptable internacional 

1. Harmonització i convergència 

2. Arguments a favor i en contra de l'harmonització / convergència

3. Principals esforços harmonitzadors 

4. El Comitè Internacional de Normes Comptables (International Accounting Standards Committee, IASB) 

5. El Marco Conceptual del IASB

6. La normativa de l'IASB 

7. Convergència comptable internacional: Cap al model comptable de l'IASB 

Anex: Normativa comptable en Espanya. Situació actual

Part II. Models comptables comparats 

Tema 3. Les Normes Internacionals d'informació Finacera (NIIF). Comparativa amb els US GAAP i el PGC espanyol 


1. Introducció: Tipus de diferències entre models comptables 

2. Existències 

3. Immobilitzat material i inversions immobiliàries 

4. Intangibles 

5. Deteriorament de valor d'actius fixos 

6. Capitalització de costos financers 

7. Arrendaments 

8. Provisions, passius contingents i actius contingents 

9. Subvencions

10. Altres diferències 

Part III. Problemes comptables específics de les operacions en moneda estrangera 

Tema 4. Transaccions en moneda estrangera 


1. Introducció: Tipus de camvi

2. Problemàtica comptable de les transaccions en moneda estrangera 

3. Normativa sobre transaccions en moneda extrangera

Tema 5. Conversió d'estats financers en moneda estrangera 

1. Introducció: Problemes conceptuals 

2. Exposició del balanc general

3. Mètodes de conversió 

4. Conversió dels beneficis retinguts 

5. Normativa sobre conversió d'estats financers en moneda estrangera