Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1039 - Control de Gestió

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Activitat                                                                                     Pes Relatiu de cada Activitat 

A-Examen escrit                                                                                       50 punts 

B-Observació/execució de tasques i pràctiques                               20 punts 

C-Resolució d'exercicis i problemes                                                   30 punts 

TOTAL AVALUACIÓ                                                                                100 punts 

A-Els exàmens escrits (1ª o 2ª convocatòria) es realitzaran en l'horari oficial que indiqui la universitat i tindran una durada màxima de 4 hores. Podran incloure preguntes test i qüestions teòriques breus, així com una part d'exercicis o problemes pràctics de diversa extensió i dificultat. Aquests exàmens es valoraran en 50 punts. 

B-L'assistència i participació en la realització de les tasques en les sessions presencials tindrà una valoració màxima de 20 punts. Aquesta activitat no es recuperable.

C-Durant el semestre lectiu de l'assignatura es proposaran exercicis i problemes per a resolució autònoma que seran valorats en conjunt en 30 punts. 

Per superar l'assignatura, en 1ª o 2ª convocatòria, és necessari obtenir en les diferents activitats almenys 50 punts. D'aquests 50 punts almenys 25 punts hauran de correspondre a l'examen escrit de la convocatòria corresponent.