Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1036 - Gestió de Carteres

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

PART I. INTRODUCCIÓ 


TEMA 1. Introducció 

1.1. Definició i objectius d'una cartera d'inversió 

1.2. Classes d'actius en una cartera 

1.3 Marco legislatiu i definició de les IIC. 

1.4 Tipus de fons d'inversió. 

1.5 Característiques fons d'inversió. 


PART II. RENDA VARIABLE 


TEMA 2. Risc i rendiment 

2.1 Rendiment d'un actiu. 

2.2 Rendiment d'una cartera. 

2.3 Risc d'un actiu. 

2.4 Risc d'una cartera de valors. 

2.5 El concepte de diversificació. 


TEMA 3. Introducció models de valoració d'actius 

3.1 El model de Markowitz. 

3.2 El model diagonal de Sharpe. Aplicació per a carteres. 

3.3 Beta d'un actiu. 

3.4 Risc específic i risc sistemàtic. 

3.5 Diversificació del risc 


TEMA 4. El model de valoració d'actius de capital: Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

4.1 Introducció. 

4.2. Supòsits del model. 

4.3 Implicacions del model. Capital Market Line(CML) i Security Market Line(SML). 


TEMA 5. Altres models de valoració d'actius 

5.1 Els factors de Fama i French. 

5.2 Models multifactoriales. 

5.3 Asimetria i curtosis. 

5.4 Downside risk. 


TEMA 6. Procés d'Assignació d'actius 

6.1 Definició. 

6.2 Distribució d'actius: Matriu d'Asset Allocation. 

6.3 Elaboració de carteres Modelo. 

6.4 Diferents tipus d'assignació d'Actius. Assignació Estratègica. Assignació Tàctica. 


TEMA 7. Mesurament i atribució de resultats 

7.1 Mesures del Rendibilitat. 

7.2 Mesures de rendibilitat ajustada al risc (mesures de performance). 

7.3 Comparació amb un índex de referències: Benchmark. 

7.4 Aplicació a l'anàlisi i selecció de fons. 

7.5 Atribució de resultats: procés i càlculs. 

7.6. Informació del rendiment als clients. 

       7.6.1 Atribució de resultats a curt i llarg termini. 

       7.6.2 Normes internacionals de presentació de resultats: Global Investment Performance Standard(GIPS). 


PART III. ACTIUS DERIVATS 

 

TEMA 8. Introducció a Futurs i Opcions 

8.1 Definició contracto de futur. 

8.2 Definició contracto d'opció. Tipus d'opcions. 

8.3 El mercat espanyol de futurs i opcions. 


TEMA 9. Productes estructurats 

9.1 Definició producte estructurat. 

9.2 Tipologia de productes estructurats. 

9.3 Fons d'inversió garantits. 


PART IV. ASSESSORAMENT FINANCER 


TEMA 10. Procés d'assessorament 

10.1 El marc de la relació entre el client i l'assessor. 

10.2 Determinació de l'estatus financer del client i els seus objectius 

10.3 El cicle de vida financer. 

10.4 Planificació financera. 


TEMA 11. Normativa i fonaments ètics 

11.1 Conceptes bàsics MiFID. 

11.2 El paper de la CNMV i el Banc d'Espanya 

11.3 Tipologia d'activitat professional en l'àmbit financer. 

11.4 Jurisprudència sobre productes financers.