Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1036 - Gestió de Carteres

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG06 - Resolució de problemes.

CG09 - Raonament crític

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP01 - Conèixer les eines de gestió financera avançada de l’empresa.

EP03 - Conèixer les principals eines per a la gestió de carteres de renda fixa i variable.

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Fer-se preguntes sobre la realitat que ens envolta i participar activament en els debats sobre aquesta, analitzant els judicis que es formulen i reflexionant sobre les conseqüències de les decisions pròpies i alienes.

Conèixer les eines fonamentals per a la gestió de carteres de bons.

Buscar i presentar informació rellevant de forma estructurada, tant en aspectes de forma com de fons.

Avaluar la importància del risc i la seua diversificació per a la selecció d’actius financers.

Analitzar les possibilitats de cobertura de risc diversificable dels carteres d’actius.