Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1032 - Auditoria Financera

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

PART PRIMERA: NORMATIVA

TEMA 1: INTRODUCCIÓ A L'AUDITORIA DE COMPTES
1.1 Concepte d'auditoria
1.2 Els principis comptables i la imatge fidel
1.3 Classes d'auditoria
1.4 La auditoria a Espanya
       
1.4.1 Evolució històrica.
       
1.4.2 L'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
       
1.4.3 Les corporacions professionals d'auditors.

TEMA 2: MARC LEGAL DE L'AUDITORIA A ESPANYA
2.1 Principals normes d'aplicació
2.2 Llei de Societats Anònimes
2.3 Llei d'Auditoria de Comptes
2.4 Normes Tècniques d'Auditoria
2.5 Supòsits que exigeixen auditoria obligatòria i altres treballs que realitzen els
         
auditors
2.6 Accés a la professió d'auditor.
2.7 Incompatibilitats i prohibicions que poden afectar els auditors
2.8 Responsabilitat de l'auditor

TEMA 3: EL PROCÉS DE L'AUDITORIA
3.1 La auditoria com a procés.
3.2 Planificació de l'auditoria.
3.3 Estudi i avaluació del control intern.
     3.3.1 Concepte i contingut del control intern.
     3.3.2 Proves de compliment.
3.4 Obtenció d'evidència.
     3.4.1 Concepte d'evidència. Determinació del seu abast i factors. Condicionants.
     3.4.2 Proves substantives.
     3.4.3 Els papers de treball de l'auditor.
3.5 Supervisió del treball de l'auditor.

TEMA 4: L'INFORME D'AUDITORIA
4.1 Concepte, moment i forma d'emissió de l'informe d'auditoria de comptes anuals.
4.2 La norma tècnica sobre informes.
4.3 Contingut de l'informe d'auditoria.
4.4 Tipus d'Opinió.
4.5 Interpretació comptable de les excepcions.


PART SEGONA: L'AUDITORIA PER ÀREES

TEMA 5: AUDITORIA DE L'IMMOBILITZAT NO FINANCER
5.1 Elements que integren l'àrea i consideracions generals.
5.2 Normes de valoració i informació en memòria.
5.3 Control intern.
5.4 Proves substantives.

TEMA 6: AUDITORIA DELS EXISTÈNCIES
6.1 Elements que integren l'àrea i consideracions generals.
6.2 Normes de valoració i informació en memòria.
6.3 Control intern
6.4 Proves substantives

TEMA 7: AUDITORIA DE CLIENTS I DEUTORS
7.1 Elements que integren l'àrea i consideracions generals.
7.2 Normes de valoració i informació en memòria.
7.3 Control intern
7.4 Proves substantives

TEMA 8: AUDITORIA DE LA TRESORERIA9.1 Elements que integren l'àrea i consideracions generals.
8.2 Normes de valoració i informació en memòria.
8.3 Control intern
8.4 Proves substantives

TEMA 9: AUDITORIA DELS COMPTES A PAGAR (PROVEÏDORS I CREDITORS)
9.1 Elements que integren l'àrea i consideracions generals.
9.2 Normes de valoració i informació en memòria.
9.3 Control intern
9.4 Proves substantives