SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1032 - Auditoria Financera

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP13 - Interpretar els informes econòmic financers i redactar informes d’auditoria.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar el que representa per a la societat el compromís ètic dels auditors quant als coneixements i aptituds que han de reunir per a dur a terme el seu treball, així com els seus comportaments durant la seua realització.

Descriure l’objectiu de l’auditoria financera i de les fases del procés de la seua realització, revisant el control intern de les empreses i realitzant les proves substantives corresponents.

Diferenciar i analitzar el treball de l’auditoria en cada una de les àrees considerades i estudiades.

Explicar els informes d’auditoria.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Resumir les pertinents conclusions quant a errors, incompliments, omissions, etc., que es dedueixen de la realització d’auditories financeres.

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16