Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1025 - Comptabilitat Financera Avançada

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Qüestions avançades d'immobilitzat 

1. Particularitats de l'immobilitzat material 

2. L'immobilitzat intangible 

3. Permutes d'immobilitzat 

4. Actius no corrents mantinguts per a la venda 


Tema 2. Arrendaments 

1. Definició i classificació a l'efecte de tractament comptable 

2. Arrendament financer 

3. Arrendament operatiu 

4. Arrendaments en Pimes i microempreses 

5. Operacions de venda amb arrendament posterior (lease-back) 


Tema 3. Inversions financeres 

1. Introducció: 

2. Classificació dels actius financers a l'efecte de valoració comptable 

3. Valoració inicial i posterior d'inversions financeres incloses en les diferents categories d'actius financers 

4. Tractament comptable dels rendiments i la baixa d'inversions financeres 

5. Anotacions comptables bàsiques: Adquisició, rendiments, valoració posterior, deterioracions i baixa 

6. Reclassificació entre categories d'actius financers 


Tema 4. Provisions i contingències 

1. Identificació de provisions, passius contingents i actius contingents 

2. Criteris de valoració de provisions 

3. Classificació per naturalesa de les provisions i anotacions comptables bàsiques: Exemples 


Tema 5. Qüestions avançades sobre fons propis, subvencions, donacions i llegats 

1. Els fons propis: el capital i les seves variacions 

2. Subvencions 

3. Donacions i llegats de capital 


Tema 6. Problemàtica comptable de l'impost de societats 

1. L'impost sobre els beneficis empresarials 

2. Mètodes per comptabilitzar l'impost sobre beneficis 

3. El mètode de l'efecte impositiu. Enfocament del balanç i components de la despesa per impost 

4. L'impost sobre beneficis en les PIMES i microempreses