Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1025 - Comptabilitat Financera Avançada

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

100%

Criteris de superació

Avaluació continua.
 
1ª Convocatòria ordinària (gener) i 2ª Convocatòria ordinària (juny)
 
L'examen escrit es realitzarà en l'horari oficial que indiqui la universitat. Podrà incloure preguntes test i qüestions teòriques breus, així com una part d'exercicis o problemes pràctics de diversa extensió i dificultat. Aquest examen es valorarà en 70 punts.
 
 Durant el semestre es realitzaran 2 proves pràctiques escrites en horari de pràctiques. La realització de les mateixes serà voluntària i cadascuna es valorarà en 15 punts (30 punts en total). Aquestes proves no són recuperables i constaran de preguntes teòriques o exercicis sobre temes ja estudiats.
 
 Per superar l'assignatura és necessari obtenir almenys 50 punts en el conjunt de les activitats (examen escrit i proves pràctiques). D'aquests 50 punts, almenys 30 punts hauran de correspondre a l'examen escrit. Els alumnes que no facin les proves voluntàries podran obtenir com a màxim 70 punts en l'examen escrit, necessitant un mínim de 50 punts per superar l'assignatura.  
 
La nota obtinguda en les proves parcials desenvolupades en el semestre es guardarà fins a la convocatòria de juny.
 
L'alumne que es present a l'examen final es considerarà com presentat.