Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1015 - Macroeconomia

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Presentacions orals i pòsters

15%

Observació/execució de tasques i pràctiques

15%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura cal obtenir globalment una puntuació mínima de 5

Hi ha dos vies per superar l'assignatura:

La primera via, que és l'ordinària, consisteix en realitzar dues proves d'avaluació parcial durant el curs (tasques pràctiques avaluables en el laboratori) i l'examen final.

En aquest cas la qualificació final del curs es el resultat de la mitja ponderada de les proves d’avaluació parcial, que contribueix en un 30%,  i l'examen final que contribueix en un 70%.

La segona via consisteix en la realització directament d'una prova (examen) final que aporta el 100% de la qualificació final del curs, i en la qual van inclosos continguts de les proves d’avaluació parcial.

En la convocatòria ordinària (1ª), l'estudiant pot optar per una de les dues alternatives en el moment de realitzar cada prova d'avaluació parcial.

En la convocatòria extraordinària(2ª), l’estudiant pot optar per qualsevol de les dos vies. Es a dir, mantenir la aportació de les proves parcials, en este cas el examen de recuperació aporta el 70% de la qualificació del curs, o escollir fer el examen final que aporta el 100% de la qualificació del curs.

És donarà la consideració de "Presentat" a la assignatura a l'estudiantat que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic.