EC1038 - Economia Ambiental

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

 

A) La nota mínima de cada una de les proves perquè l'alumnat puga superar l'assignatura és de 5.

B) Per a presentar-se a l‘examen s'exigeix, prèviament, haver lliurat el treball acadèmic i els informes de pràctiques.


C) És requisit imprescindible aprovar l'examen perquè es puga ponderar la nota en conjunt.