EC1028 - Macroeconomia Internacional

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura cal obtenir globalment una puntuació mínima de 5

Hi ha dos vies per superar l'assignatura:

La primera via, que és l'ordinària, consisteix en realitzar una prova d'avaluació parcial durant el curs (tasques teòriques/pràctiques avaluables) i l'examen final.

En aquest cas la qualificació final del curs es el resultat de la mitja ponderada de la prova d’avaluació parcial, que contribueix en un 30%,  i l'examen final que contribueix en un 70%.

La segona via consisteix en la realització directament d'una prova (examen) final que aporta el 100% de la qualificació final del curs, i en la qual van inclosos continguts de la prova d’avaluació parcial.

En la convocatòria ordinària, l'estudiant pot optar per una de les dues alternatives en el moment de realitzar prova d'avaluació parcial.

En la convocatòria extraordinària, l’estudiant pot optar per qualsevol de les dos vies. Es a dir, mantenir la aportació de la prova parcial, en este cas el examen de recuperació aporta el 70% de la qualificació del curs, o escollir fer el examen final que aporta el 100% de la qualificació del curs.

És donarà la consideració de "Presentat" a la assignatura a l'estudiantat que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic.