Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1027 - Econometria I

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

Per a l'avaluació d'aquesta assignatura el / la alumne / a podrà triar DOS ITINERARIS ALTERNATIUS EXCLOENTS ENTRE SI:
 
ITINERARI A
Per aquells / es alumnes / es que optin per aquest itinerari, la nota final es configurarà com la suma ponderada de la qualificació obtinguda en a) una tasca plantejada pel / per la professor / aa través de l'Aula Virtual ib) un examen final escrit amb qüestions teòriques i pràctiques realitzat en la data oficial habilitada per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. La qualificació de les tasques representarà un 40% de la nota final. L'examen escrit suposarà un 60% de la nota final i contindrà tant qüestions teòriques com exercicis pràctics.
 
La puntuació mínima per superar l'examen escrit serà de 2,5 punts sobre un màxim de 6. No es requereix nota mínima en la presentació de les tasques proposades, en què la nota màxima serà de 4 punts. Es considera que l'estudiant / a ha superat l'assignatura quan la puntuació de l'examen superi el mínim requerit i la suma de punts obtinguts en l'examen i en la tasca sigui superior a 5 punts.
 
Es considera que l'alumne / a s'ha presentat a l'examen quan hagi realitzat l'examen escrit en la data oficial.
• NOTA IMPORTANT: L'opció d'avaluació contínua (itinerari A) només és vàlida per a la primera convocatòria de juny. Per tant, aquells / es alumnes / es que vagin a la segona convocatòria obtindran el 100% de la seva qualificació de la nota obtinguda en l'examen final (no comptant per a això la puntuació aconseguida en la tasca, en cas d'haver-la realitzat).
 
ITINERARI B
La nota final resultarà de la realització d'un únic examen final que constarà d'un exercici pràctic realitzat a l'aula d'informàtica (40% de la nota) i un examen escrit que contindrà tant qüestions teòriques com exercicis pràctics (60% de la nota) . Aquest examen tindrà lloc en el / les aula / s i en la data oficial habilitada per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.
 
Es considera que el / la estudiant presentat / a quan hagi realitzat l'examen en la data oficial.