Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0945 - Projecte de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projecte de final de grau

100%

Criteris de superació

a) L'avaluació la realitzarà un Tribunal per a cada convocatòria d'avaluació dels PFG. Aquest Tribunal el nomena la Comissió de PFG.

Els tribunals estaran presidits pel vicedirector del grau o persona en qui delegue.

Fins a completar els cinc membres del tribunal, podran formar part de cada tribunal, com a vocals, els següents membres:

·         Un professor o professora de cadascuna de les àrees que tenen assignada docència en el PFG.

·         Dos professors o professores universitaris, investigadors o professionals relacionats amb l’edificació, especialistes en els temes objecte d’avaluació.

En cap cas, el director d'un PFG podrà formar part del tribunal avaluador d’aqueix Projecte.

Per a constituir cada tribunal es requerirà un mínim de tres persones, amb les funcions de president, secretari i vocal.

El tribunal ha d'avaluar tant la documentació presentada com la defensa oral del PFG..
El tutor de projecte també emetrà una nota del projecte presentat.

La nota global del PFG s'obtindrà de la ponderació de les notes obtingudes en cada una de les parts, s'hi aplicaran els següents percentatges:

·         Valoració de la documentació pel tribunal: 60%

·         Valoració del treball per part del director o directora: 20%

·         Valoració de la defensa oral pel tribunal: 20%
 

Es considerará superada l'assignatura si la suma de les valoracions anteriors és superior a 5, independentment de la valoració de cadascuna de les parts.

b) Es considerarà com a presentat una vegada el alumne o l'alumna haja entregat la documentació i realitzat la defensa pública del PFG.

 c) En el cas de que la nota mitjana de les tres parts no arrivara a 5, el alumne tindrà que repetir el document PFC i la defensa.