SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0908 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (I)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

51 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG04 - Motivació per la qualitat

CG05 - Creativitat

CG06 - Autonomia

CG07 - Presa de decisions

CG08 - Capacitat d'organització i planificació

CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals

CG11 - Treball en equip

CG17 - Iniciativa i esperit emprenedor

Resultats d'aprenentatge

Aplicar diverses estratègies de lectura a textos en llengua B.

Consolidar i incrementar els coneixements lèxics des d'un punt de vista contrastiu amb la Llengua A.

Incrementar els coneixements gramaticals des d'un punt de vista contrastiu amb la Llengua A.

Manejar obres de referència bàsiques i recursos electrònics.

Reconèixer el funcionament dels mecanismes de cohesió i coherència en textos escrits. 

Ser capaç d'aplicar coneixements enciclopèdics a la interpretació de textos en Llengua B.

Ser capaç d'identificar i ser capaç de comprendre el funcionament de distints tipus textuals.

Ser capaç d'organitzar el contingut d'un text de composició pròpia en Llengua B.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16