SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0949 - Lingüística Diacrònica de l'Anglès

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE08 - Interrelacionar els distints aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció.

CE12 - Reconéixer els distints períodes en l'evolució diacrònica de la llengua anglesa i analitzar el canvi lingüístic de manera crítica.

CE13 - Identificar i descriure la variació lingüística i la situació sociolingüística de la llengua anglesa.

CE14 - Identificar i interrelacionar els aspectes més rellevants de la història, la cultura i la societat dels territoris de parla anglesa.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG10 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

RA49 - Identificar clarament tots els períodes de la llengua anglesa.

RA49 - Explicar oralment les característiques lingüístiques d'un text des del punt de vista històric.

RA49 - Descriure les teories principals que estudien el canvi lingüístic.

RA49 - Aplicar els coneixements adquirits en l'estudi i anàlisi d'un text històric.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16