SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

275 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE04 - Traduir textos de diferent tipus de l'anglès a les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana i al revés.

CE08 - Interrelacionar els distints aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció.

CE10 - Realitzar tasques d'assessorament i correcció lingüística en llengua anglesa.

CG03 - Capacitat de gestió de la informació.

CG04 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

RA37 - Valorar les tasques desenvolupades en relació amb els coneixements demostrats per l'alumne.

RA37 - Valorar críticament l'experiència personal del Pràcticum.

RA37 - Proposar suggeriments de millora en les diferents fases del Pràcticum (ofertes, assignacions, implementació, sistema d'avaluació).

RA37 - Posar en pràctica la competència comunicativa de l'alumne a un nivell C2.

RA37 - Descriure el context en què es desenvolupa el Pràcticum i les tasques dutes a terme.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16