SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0935 - Literatures del Món en Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE02 - Aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisi i avaluar críticament textos i discursos literaris i no literaris en llengua anglesa i relacionar-los amb altres textos en perspectiva comparada.

CE18 - Aplicar les tècniques i mètodes d'anàlisi de textos literaris en llengua anglesa.

CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística.

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG06 - Coneixement d'altres cultures i costums.

Resultats d'aprenentatge

RA35 - Analitzar, comentar i revisar críticament a través d'un assaig l'obra dels autors representatius de les literatures sobre les quals versa la matèria (nivell C1).

RA35 - Detectar i escriure sobre les diferències culturals en el context de les literatures del món en llengua anglesa (nivell C1).

RA35 - Organitzar i planificar una presentació oral sobre un dels temes del programa.

RA35 - Utilitzar i aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisi a l'hora d'analitzar textos i discursos literaris.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16