SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0930 - Sociolingüística de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE07 - Localitzar, utilitzar, sintetitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica així com la informació continguda en bases de dades.

CE08 - Interrelacionar els distints aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció.

CE13 - Identificar i descriure la variació lingüística i la situació sociolingüística de la llengua anglesa.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG13 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

RA30 - Relacionar l'estudi filològic des de la sociolingüística amb altres disciplines, com ara la sociologia, la psicolingüística, l'adquisició de llengües o la lingüística educacional.

RA30 - Comparar, argumentar i contrastar informació obtinguda a partir de les fonts bibliogràfiques disponibles i vinculades amb l'assignatura (nivell C1).

RA30 - Analitzar i sintetitzar els conceptes relacionats amb la sociolingüística de la llengua anglesa (nivell C1).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16