SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0921 - Lingüística Aplicada a la Traducció de l'Anglès

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE04 - Traduir textos de diferent tipus de l'anglès a les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana i al revés.

CE08 - Interrelacionar els distints aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció.

CE14 - Identificar i interrelacionar els aspectes més rellevants de la història, la cultura i la societat dels territoris de parla anglesa.

CG09 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CG12 - Resolució de problemes.

CE15 -Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en el nivell fonològic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i discursiu.

Resultats d'aprenentatge

RA21 - Identificar la traducció com interdisciplina i els principals enfocaments en estudis de traducció.

RA21 - Conéixer les habilitats necessàries que ha de posseir el traductor i la importància de l'adquisició de la competència traductora.

RA21 - Conéixer l'aportació més interessant dels diversos paradigmes d'investigació lingüística sobre la pràctica traductora.

RA21 - Comprendre els principals debats teòrics i aspectes controvertits que avui en dia afecten la teoria i pràctica de la traducció.

RA21 - Comparar, analitzar i avaluar traduccions de diversa índole (nivell B2).

RA21 - Avaluar les noves tecnologies que poden resultar d'utilitat al traductor.

RA21 - Aplicar coneixements sobre mètodes, tècniques i estratègies de traducció per a pal·liar problemes traductològics de l'anglès a l'espanyol.

RA21 - Analitzar resultats i dificultats en la traducció de l'anglès a l'espanyol.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16