SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0916 - Morfosintaxi de la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE14 - Identificar i interrelacionar els aspectes més rellevants de la història, la cultura i la societat dels territoris de parla anglesa.

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística al discurs oral i escrit en llengua anglesa.

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG12 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

RA16 - Realitzar anàlisi dels diversos elements morfològics i sintàctics de la llengua anglesa.

RA16 - Produir comentaris coherents escrits i orals que demostren el coneixement personal dels diversos factors involucrats en l'anàlisi morfosintàctica (nivell B2).

RA16 - Organitzar i complir de forma autònoma els treballs relacionats amb l'anàlisi morfosintàctica de la llengua anglesa, tant dins com fora de l'aula.

RA16 - Identificar i descriure les distintes estructures i funcions dels elements morfosintàctics de la llengua anglesa i aplicar-los a nivell discursiu (nivell B2).

RA16 - Identificar els dits elements en textos autèntics i distingir-los en funció del context sintàctic i semàntic.

RA16 - Comprendre els components relacionats amb l'anàlisi morfosintàctica en anglès i demostrar tal coneixement en les aportacions al debat dels temes tractats i el treball escrit del dossier personal.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16