Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0904 - Anglès Escrit: Textos Bàsics

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

47 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 72
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 18
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa.

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG04 - Capacitat d'organització i planificació.

CG12 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

RA04 - Produir textos de tipus argumentatiu (nivell B1).

RA04 - Identificar conceptes fonamentals en l'estructura i organització de textos de caràcter argumentatiu.

RA04 - Argumentar idees de manera coherent i efectiva en llengua anglesa (nivell B1).

RA04 - Analitzar textos bàsics pertanyents a una varietat de gèneres.