SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0943 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

60%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

40%

Criteris de superació

El professorat tutor ha de realitzar el càlcul de l'avaluació global de l'alumnat. Aquesta valoració es realitza en funció de dos conceptes: l'apreciació que realitza el supervisor o supervisora de l'empresa (40% de la nota final) i l'avaluació pròpia del tutor o tutora (60% de la nota final).

  • Quant a la part avaluada pel supervisor o supervisora de l'empresa, el tutor o tutora ha de calcular la nota de l'alumne o alumna mitjançant la mitjana aritmètica dels ítems dels apartats de compliment de les obligacions, execució i aprofitament de les activitats i actituds del qüestionari "Qüestionari d'avaluació de l'estada en pràctiques de l'estudiant a emplenar pel supervisor de l'entitat ". Per a això es realitza la següent transformació de l'escala: Molt satisfactòria (5) = 10; Satisfactòria (4) = 7,5; Regular (3) = 5; Poc satisfactòria (2) = 3 i Molt poc satisfactòria (1) = 1.
  • L'avaluació de l'altra part de la nota total de l'alumnat està en funció de la valoració per part del tutor o tutora del seguiment del pla de treball convingut amb l'alumnat. Aquest seguiment es basa en una memòria final que ha de contindre els següents punts:
  1. Característiques generals de l'empresa (dimensions, edat, descripció dels productes, àmbit geogràfic, estructura jurídica i breu ressenya històrica).
  2. Anàlisi de l'entorn general i del sector competitiu en què l'empresa desenvolupa l'activitat.
  3. Anàlisi interna: principals recursos i capacitats. Estratègia general de l'empresa. Anàlisi de l'estructura organitzativa. Recomanacions de millora per a l'empresa.
  4. Tasques desenvolupades per l'alumnat. Es tracta de fer una descripció de les tasques exercides en l'empresa i relacionar-les amb les diverses àrees estudiades en la carrera.
  5. Valoració de les pràctiques realitzades: satisfacció, aprenentatge assolit, relació amb els companys i companyes, etc.

Els tutors i tutores donaran orientacions més precises sobre el desenvolupament de la memòria final.

L'alumnat a qui se li haja atorgat l'exempció també ha de realitzar la memòria final amb l'ajuda del seu tutor o tutora per a aprovar les Pràctiques. Aquesta memòria ha de ser una extensió de la memòria inicial que es presenta en Rectorat  amb el model de sol·licitud d'exempció (consulteu "Sol·licitud d'exempció de l'Estada en Pràctiques" en: http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/estades/estu/). La nota màxima que l'alumnat pot assolir mitjançant el desenvolupament d'aquesta memòria és un 8, o la nota mitjana de l'expedient, en el cas que aquesta última siga superior a 8.
 
En qualsevol cas, el lliurament de la memòria final s'ha de fer abans del 31 d'octubre de l'any acadèmic en vigor.
 
No es podrà considerar a una persona presentada si no se l'ha avaluada com a mínim de les pertinents proves que li permeten obtenir almenys un 50% de l'avaluació global. 
 
 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16