SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0941 - Anàlisi Financera

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Projectes

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

1. La prova escrita contindrà preguntes test o a desenvolupar i supòsits pràctics sobre la matèria estudiada. Es realitzarà en el moment assignat pel calendari oficial d'exàmens

2. Les activitats avaluables consistiran en la realització d'un treball en grup en el qual s'apliquen les tècniques i conceptes estudiats, com ara plantejar l'anàlisi dels comptes anuals d'una empresa del sector turístic utilitzant les tècniques i eines apreses en l'assignatura . També es demanarà la preparació d'un projecte de finançament per a inversions en empreses del sector turístic. També podrà plantejar-se la resolució d'exercicis i casos pràctics proposats pel professorat.

Es consideren requisits per a superar l'assignatura:

  • Obtindre almenys el 50% del valor de la prova escrita
  • Assolir almenys el 50% de la nota màxima total amb el conjunt de les proves avaluables

Es considerarà presentat en una convocatòria l'estudiant o estudianta que es presente a l'examen oficial, independentment de si ha lliurat les activitats proposades durant el curs.

 

SEGONA CONVOCATÒRIA: En aquesta convocatòria es podrà recuperar tant la prova escrita com les activitats avaluables. 

 

IMPORTANT:

- En el cas que algun estudiant no puga acudir a l'examen final a causa d'alguns dels motius de causa major recollits en la normativa d'exàmens, haurà de notificar esta circumstancia per escrit al responsable de l'assignatura amb una antelació suficient (al almenys un mes abans de la data oficial de l'examen) fent constar aquests motius. El canvi de data es regirà pels criteris de la normativa d'exàmens.

 

- Els estudiants tindran dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes que preveu la normativa d'exàmens de la Universitat Jaume I.

 

- D'altra banda, aquell alumne que copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura (ja sigui examen, treballs, o qualsevol altra activitat proposada) quedarà suspès automàticament, amb independència del procediment disciplinari que, segons la normativa d'exàmens vigent, es puga iniciar per part de la Universitat Jaume I.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16