SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0930 - Gestió de Sistemes d'Informació en Organitzacions Turístiques

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

I. EXAMEN ESCRIT (TEST, DESENVOLUPAMENT) (5 punts)
 
• Perquè l'alumnat pugui aprovar l'assignatura necessita obtenir en l'examen almenys un 2 sobre 5 punts.
 
II. EXAMEN D'EXCEL (2 punts)
 
• Aquesta part computa 2 punts.
• L'assistència a aquestes classes és obligatòria.
• En l'última sessió lectiva de laboratori es realitzarà un exercici individual que computarà com a prova d'examen per a aquesta part de l'assignatura.
 
III. PROJECTE DE RECERCA: INTRODUCCIÓ A LA CREACIÓ I GESTIÓ D'UNA BASE DE DADES (3 punts)
 
• Aquesta part computa 3 punts. En aquesta nota es tindrà en compte el disseny del prototip de bases de dades (1,3 punts), l'informe justificatiu de l'estructura dissenyada (1 punt), i la presentació pública del treball final (0,70 punts).
• La nota final pràctica de cada alumne reflectirà la nota assignada al seu grup i l'avaluació per la resta de membres del seu equip de la seva contribució a l'esforç col·lectiu, ponderant cada part un 50%.
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ I RECUPERACIÓ
 
• L'alumne haurà de treure un mínim de 2 punts (sobre 5) en l'examen teòric.
• La suma de les parts d'Excel (2 punts) i Access (3 punts) ha també d'assolir un mínim de 2 punts (sobre 5) per sumar la nota a la nota obtinguda en l'examen teòric. No s'exigeix ​​un mínim en cadascuna d'aquestes parts individuals. Totes aquestes proves podran ser recuperades en segona convocatòria a través d'un examen.
• La suma d'Excel, Access i l'Examen Teòric ha de ser com a mínim de 5 sobre 10 per aprovar l'assignatura.
• A l'alumne se li podrà guardar la nota obtinguda en Examen Teòric (5 punts), Excel (2 punts) i Access (3 punts) únicament fins a la següent convocatòria del mateix curs acadèmic.
• L'alumne apareixerà com No presentat si no realitza l'examen teòric.
• Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16