Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0926 - Segon Idioma per a Turisme I (Francès)

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Resolució d'exercicis i problemes

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

 

Proves d'evaluació

Puntuació

1). Carpetes d'aprenentatge
1.1. dossiers comprensió escrita
1.2. Test autoavaluació, test i controls en classe

1) fins a 3punts

1.1 fins a 1 punts

1.2. fins a 2 punts

2).Examen final de competències: obligatori

Fins a 2 punts

3). Execució de tasques: obligatori
Exposició oral en grup
 

Fins a 2,5 punts

 

4. Resolució de problemes: obligatori
Exposició oral individual

Fins a 2,5 punts

TOTAL (màxim punts)                                     10 punts

Nota mínima global entre els 4 apartats: 5

L'alumne/l'alumna es considera presentat-a si realitza les següents proves d'avaluació:
1. l'examen final de coneixements
2. l'exposició oral en grup
3. l'exposició oral individual
si deixa de fer una d'aquestes parts es considera que li corre la convocatòria.

2ª convocatòria:

Les exposicions orals no es recuperen en la 2ª convocatòria.

Carpeta d'exercicis de recuperació (fins a 2 punts)