SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0917 - Comptabilitat de Gestió

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

Es consideren requisits per superar l'assignatura:

  • Obtenir almenys el 50% del valor de la prova escrita
  • Assolir almenys 5 punts amb el conjunt d’activitats avaluables

 

Per a qui assistisca regularment a les classes, l'avaluació de l’exàmen escrit podrà ser contínua, per mitjà de proves formatives durant el desenrotllament de l'assignatura, que demostren per part de l'alumne l'assimilació dels continguts de cada unitat del temari. En cap cas es pedrà el dret a realitzar l’examen final en les dates oficials.

 

Es considerarà presentat/da en una convocatòria el/la estudiant que es presente a l'examen oficial, independentment de si ha lliurat les activitats proposades durant el curs.

  

SEGONA CONVOCATÒRIA: En esta convocatòria es podrà recuperar tant la prova escrita com les activitats avaluables.

IMPORTANT:

- En el cas que algun estudiant no puga acudir a l'examen final a causa d'alguns dels motius de causa major recollits en la normativa d'exàmens, haurà de notificar esta circumstancia per escrit al responsable de l'assignatura amb una antelació suficient (al almenys un mes abans de la data oficial de l'examen) fent constar aquests motius. El canvi de data es regirà pels criteris de la normativa d'exàmens.

 

- Els estudiants tindran dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes que preveu la normativa d'exàmens de la Universitat Jaume I.

 

- D'altra banda, aquell alumne que copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura (ja sigui examen, treballs, o qualsevol altra activitat proposada) quedarà suspès automàticament, amb independència del procediment disciplinari que, segons la normativa d'exàmens vigent, es puga iniciar per part de la Universitat Jaume I.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16