Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0916 - Art Espanyol i Recursos Turístics

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia empleada en el desenrotllament de l'assignatura de Art Espanyol i recursos turístics serà bàsicament històrica, comprensiva i activa per part de l'alumne. Històrica perquè en l'aproximació a les obres d'art es buscarà l'estima estètica de la mateixa, però també el seu valor com a document històric i com a reflex d'unes circumstàncies històriques, polítiques, socials i personals concretes. Comprensiva perquè es valorarà, per damunt de la memorització de noms, dates i dades, la confiscació d'idees i conceptes respecte a les manifestacions artístiques de distintes èpoques i societats que permeten a l'alumne enfrontar-se de forma satisfactòria i crítica amb qualsevol obra d'art, haja sigut o no analitzada en l'aula. Per això es prescindix de la realització de la tradicional prova en forma d'examen escrit que serà substituïda per l'elaboració d'un portafolio dels temes de l'assignatura. Activa perquè les estratègies d'aprenentatge es basen en la interacció entre professor i alumne, així com en el treball personal i participatiu del mateix com a mitjà per a superar l'assignatura.

Prèviament a l'inici del desenrotllament del temari es realitzarà una avaluació inicial al conjunt de l'alumnat per mitjà d'un formulari de preguntes elementals sobre la història de l'art, per a determinar en quina mesura es troben familiaritzats amb determinada terminologia i coneixements artístics. D'esta manera el professor podrà establir el nivell des del que s'ha de partir a l'inici de l'assignatura i s'evitarà donar per sabuts determinats conceptes o, al contrari, remarcar en altres que ja són coneguts pels alumnes. De la mateixa manera s'inicia en este punt la relació del professor amb les necessitats de cada un dels alumnes per separat i podrà així determinar-se qui d'ells necessitaran activitats de reforç o complementàries.

El plantejament de cada unitat s'iniciarà amb tres activitats prèvies al desenrotllament dels continguts. En primer lloc es plantejarà un debat obert entre tots els membres de la classe en què s'exposen les idees que cada un d'ells posseïx sobre el tema en concret. Guiats pel professor, i a manera de 'brainstorming' es verbalitzaran els preconceptes de l'alumnat sobre temes com a barroc o gòtic, descartant els equivocats i fent insistència sobre les idees correctes. A més de constituir una presa de contacte de l'alumnat amb el tema que serà tractat en les pròximes sessions, el desenrotllament d'esta activitat permetrà al professor realitzar una avaluació inicial dels coneixements que els alumnes posseïxen sobre el tema, podent d'esta manera adequar el nivell de la docència a les necessitats. En este primer moment, per mitjà de la interacció de professor i alumnes, es deixaran assentades les bases històriques i trets fonamentals del moviment artístic de la unitat didàctica tractada, de manera que l'alumne compte ja amb una base teòrica que li permeta acostar-se de forma comprensiva als artistes i obres desenrotllats en la unitat.

En segon lloc, i seguint amb la plasmació de conceptes bàsics, es projectarà una imatge d'una obra que es considere fonamental sobre el moviment artístic l'estudi del qual s'inicia i es demanarà als alumnes que intenten definir les característiques fonamentals. Quan el tema ho permeta, la es projectaran simultàniament la imatge introductòria de la unitat didàctica i una altra d'una unitat didàctica ja treballada, de manera que l'alumne puga establir relacions i diferències entre moviments, així com fer ús del ja sabut per a realitzar nous descobriments. Es considera fonamental el desenrotllament la capacitat de l'individu per a establir una comprensió lògica del fet artístic que li permeta acostar-se a l'obra d'art en les seues formes i continguts de manera comprensiu i relacional, completament antimemorístic, i traure conclusions lògiques.

Es busca que l'alumne siga capaç de descobrir per si mateix quals són els elements que caracteritzen a una obra d'art i quins són els que la diferencien d'altres. Un exemple d'este procediment seria l'acostament a l'arquitectura barroca italiana per mitjà de la contraposició del projecte de Miguel Ángel per a la fatxada de l'església de Sant Llorenç a Florència, i la fatxada de Borromini per a l'església conventual romana de Sant Carles de les Quatre Fonts. En esta activitat es pretén que l'alumne identifique en la imatge barroca l'ús del mateix llenguatge clàssic dels ordes que ja ha estudiat en l'arquitectura renaixentista, així com que identifique el distint ús que d'ell es fa en ambdós fatxades.

A l'inici de cada unitat didàctica es proporcionarà a l'alumne un llistat de recursos bibliogràfics i informatius que serà comentat pel professor, destacant els considerats com més interessants i constituint una base per a l'elaboració de futurs treballs o activitats.

Atenint-se a les possibilitats de cada grup es buscarà realitzar una visita guiada a monuments o museus dins de cada bloc temàtic (Romànic, Gòtic, Renacimiento,...) dins del desenrotllament dels continguts pràctics de l'assignatura de manera que l'alumne puga veure plasmats en la seua realitat immediata els coneixements agarrats. Es busca potenciar el coneixement del propi entorn, la valoració pràctica de la història de l'art en la seua realitat immediata, i el desenrotllament del respecte pel propi patrimoni. En cas de no permetre-ho la temporalització de l'assignatura o les circumstàncies del centre es proporcionarà a l'alumnat un itinerari d'obres en l'entorn immediat perquè voluntàriament puga accedir a un coneixement directe de l'art de determinada època en la seua comunitat.

Finalment es buscarà desenrotllar les capacitats de gestió de la informació, anàlisi i síntesi, organització i planificació, i aprenentatge autònom de l'alumne per mitjà de l'elaboració d'un treball personal inclòs dins de les pràctiques de l'assignatura. Este treball, que serà exposat en classe, potenciarà la capacitat crítica de l'alumnat així com la seua competència en les destreses de la transmissió oral davant d'un nodrit públic.