Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

En primer lloc, cal assenyalar que per a l'avaluació de l'assignatura es van a distingir dos itineraris d'avaluació. D'una banda, un itinerari adreçat a aquells alumnes que optin per dur a terme un aprenentatge de l'assignatura treballant en equip (Itinerari A). I d'altra banda, un altre itinerari per a aquells que, per motius justificats, opten per realitzar un aprenentatge individual (Itinerari B).
 
Això és així pel fet que la pràctica docent ens ha fet veure la dificultat per treballar en equip en determinats col·lectius: treballadors, persones amb baixes per malaltia o amb familiars en aquesta situació ... i per tant, els problemes que es deriven de l'avaluació del treball en equip per a aquestes persones. Per aquest motiu i específicament per a ells es desenvolupa aquest segon itinerari d'avaluació.
En aquest sentit, tots els alumnes hauran de comunicar al professor de pràctiques de l'assignatura durant el mes de setembre, l'itinerari pel qual opten. Així, els alumnes que decideixin optar pel primer itinerari, el de treball en equip, hauran de comunicar conjuntament a través de la fitxa de constitució del grup de treball. Mentre que els alumnes que optin pel segon itinerari, hauran de comunicar-ho per correu electrònic al professor de pràctiques. A més, s'entendrà que aquells alumnes matriculats que no comuniquin al professor l'itinerari pel qual opten en el període fixat per a això, s'entendran inscrits a l'Itinerari A, que és el propi de l'assignatura.
 
Pel que fa als criteris d'avaluació, aquests s'indiquen per itineraris a continuació.
 
ITINERARI A:
 
PRIMERA CONVOCATÒRIA: En primer lloc, cal assenyalar que aquesta assignatura s'ha dissenyat per potenciar el treball cooperatiu i continu dels alumnes. Així, l'avaluació del treball en equip participarà en un 60% de la nota final, és a dir, cada alumne podrà aconseguir un màxim de 6 punts, i pot passar que no tots els membres de l'equip obtinguin la mateixa nota.
 
A més, per a poder ser avaluats sota aquesta modalidadse exigiran uns mínims que consistiran en: (1) la realització d'almenys 5 de les 7 qüestions pràctiques propostes per aconseguir un màxim de 2 punts (s'avaluaran les 5 millors a 0,4 punts cada una d'elles) i (2) la realització d'almenys 5 de les qüestions teòriques plantejades a l'aula per obtenir un màxim d'1 punt (s'avaluaran les 5 millors a 0,2 punts cadascuna d'elles). En cas contrari, s'exigirà el mateix que als alumnes de l'opció B.
 
S'elaborarà també un projecte en equip que suposarà un màxim de 3 punts.
 
En l'avaluació de les activitats realitzades en equip, es consideraran entre altres aspectes:
 
§ L'elaboració de les activitats: valorant tant els aspectes de contingut com els de forma (en el cas que s'hagi de presentar per escrit l'activitat)
 
§ La presentació oral i la defensa d'arguments propis (en el cas que es requereixi la presentació oral a l'aula de l'activitat) així com la capacitat de crítica a les propostes realitzades per altres grups de treball
 
§ El funcionament com a equip dels integrants així com la seva actitud
 
 
 
D'altra banda, es realitzarà una prova escrita que suposarà l'altre 40% de la nota final de l'assignatura on es posarà a prova l'alumne de manera individual en relació a l'aprenentatge dels continguts teòrics.
 
Per tenir aprovada l'assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5 punts entre totes les parts i assolir, almenys, un mínim de 2 punts en la prova escrita.
 
 
 
SEGONA CONVOCATÒRIA: Es guardarà la nota de cada part per a la 2ª convocatòria sempre que estigui aprovada. No obstant això, en aquesta convocatòria, es mantindrà la nota de la resolució de casos, de la primera convocatòria, sigui quin sigui, sense possibilitat de recuperació. Igual que en la convocatòria ordinària, els mínims establerts en la part teòrica són condició NECESSÀRIA PERÒ NO SUFICIENT, ja que la suma de totes les parts ha de ser igual a 5 punts.
 
 
 
ITINERARI B:
 
Per als alumnes que realitzen un seguiment individual de l'assignatura, l'avaluació de l'assignatura es realitza mitjançant la realització d'una prova escrita i l'elaboració d'un projecte individual.
 
La prova escrita suposarà un màxim de 5 punts, exigint-se un mínim de 2 punts. Per la seva banda, l'elaboració del projecte individual suposarà un màxim de 3 punts, exigint-se un mínim de 1'2 punts.
 
Cal tenir en compte que la nota màxima a aconseguir pels alumnes en l'opció B serà de Notable, 8 (atès que no es treballa la competència de treball en equip) i que per tenir aprovada l'assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5.
 
 
 
Finalment, cal destacar que per a considerar a un estudiant com presentat en l'avaluació de l'assignatura, haurà de presentar-se a l'examen escrit individual que es realitzarà en la data oficial d'examen fixada per la Universitat Jaume I.
 
IMPORTANT:
- En el cas que algun estudiant no pot acudir a la data determinada per l'examen final a causa d'alguns dels motius de causa major recollits en la normativa d'exàmens, haurà de notificar per escrit al coordinador de l'assignatura amb una antelació suficient (al almenys un mes abans de la data oficial de l'examen) i fent constar aquests motius. El canvi de data es regirà pels criteris de la normativa d'exàmens.
 
- Els estudiants tindran dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes que preveu la normativa d'exàmens de la Universitat Jaume I.
 
- D'altra banda, aquell alumne que copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura (ja sigui examen, treball, o qualsevol altra activitat proposada) quedés automàticament
suspès. Per aprovar l'assignatura haurà de superar un examen oral davant d'un tribunal ordinari format per professors de l'àrea de comercialització i investigació de mercats. Tot això amb independència del procediment disciplinari que, segons la normativa d'exàmens vigent, es puga iniciar per part de la Universitat Jaume I.