SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0921 - Conflicte i Estructura de la Negociació

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Resolució de casos

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

- Examen escrit: Fins a 5 punts (50%)
- Execució tasques i pràctiques: Fins a 5 punts (50%)
 
A) L'aprovat en l'assignatura s'aconseguirà obtenint un mínim de 5 punts sobre 10 del total de l'avaluació, considerant la suma ponderada de les notes de totes les proves i informes realitzats.
 
Per poder superar l'assignatura, l'estudiant ha de superar la part teòrica i pràctica de forma independent amb una nota mínima de 5 (sobre 10). A més, l'assistència a les sessions pràctiques i el lliurament de memòries seran obligatòries. Les tasques anteriorment descrites podran ser recuperables si és el cas, previ acord amb el professor/a.
 
"Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / LAB / SEM / TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles ".
 
B) L'estudiant es considerarà presentat en una convocatòria sempre que, almenys, feu l'examen escrit.
 
Copiar a un examen i / o el contingut de qualsevol tasca significarà un qualificació de 0 punts.
 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16