MD1160 - Epidemiologia i Salut Pública

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

Mòdul I. Conceptes de Salut i els seus Determinants. Salut Pública 

Tema 1. La perspectiva poblacional de la salut. Epidemiologia i Salut Pública

1. Definicions de salut i malaltia.

2. La perspectiva poblacional de la salut. 

3. Desigualtats en salut segons classe social, posició socioeconòmica i gènere.

4. Determinants de la salut. 

5. Definició de l'Epidemiologia i la Salut Pública.

Mòdul II. Mètodes per a l'estudi de la salut i els seus determinants 

Tema 2. Indicadors de salut. Demografia sanitària

1. Definició d'indicador de salut, tipus, àmbits i fonts d'informació.

2. Indicadors demogràfics. Piràmides de població.

3. Indicadors de mortalitat. Estandardització de taxes.

4. Altres Indicadors:  morbiditat, estils de vida, salut ambiental, socioeconòmics, intervencions i serveis sanitaris.

Tema 3. Concepte i aplicacions de la Epidemiologia.

1. Evolució històrica, definicions i aplicacions de la Epidemiologia.

2. Causalitat en Epidemiologia.

Tema 4. Mesures de freqüència, associació i impacte.

Tema 5. Criteris de classificació i tipus de dissenys epidemiològics. Epidemiologia descriptiva i analítica

Tema 6. Estudis d'intervenció.

Tema 7. Estudis de cohorts.

Tema 8. Estudis de casos i controls.

Tema 9. Estudis transversals. Estudis ecològics. 

Tema 10. Validesa i precisió d'un estudi.

1. Error aleatori o mostral.

2. Error sistemàtic (biaixos)

Tema 11. Confusió e interacció o modificació de l'efecte.

Tema 12. Avaluació de probes diagnòstiques i  de cribratge.

Tema 13. Epidemiologia de camp. Vigilància epidemiològica. 

 

Mòdul III. Metodologia de recerca

Tema 14. Revisió sistemàtica de la evidència científica.

1. Lectura crítica de la literatura biomèdica.

2. Revisions sistemátiques i principis del metanàlisis.

Tema 15. Recerca en Salut. Planificación d'un projecte de recerca.

1. Recerca en Salut Pública. Enfocament qualitatiu i quantitatiu. Classificació de la recerca segons les seues finalitats i camps d'aplicació.

2. Estructura i funcionament d'un projecte de recerca.

3. Planificació i components d'un protocol de recerca.

Tema 16. Comunicació científica.

1. La comunicació dels resultats d'una recerca.

2. Tipus de comunicació: comunicació oral, elaboració de posters i escriptura d'articles científics.

 

Mòdul IV. Intervencions per a millorar la salut 

Tema 17. Prevenció de la salut. 

1. Nivells de prevenció.

2. Enfocament d'alt risc  vs. poblacional.

3. Prevenció en la pràctica clínica.
        
Tema 18. Cribratges i detecció precoç.

1. Presa de decisions per a implantar un programa de cribratge. Avantatges i inconvenients. Ètica i cribratge.

2. Criteris per a l'aplicació d'un programa de cribratge.

3. Avaluació d'un programa de cribratge. 

Tema 19. Promoció de la Salut.

1. Conceptes i antecedents de la Promoció de la Salut. 

2. La carta d'Ottawa: accions específiques i àmbits d'aplicació de la Promoció de la Salut.

Tema 20. La prevenció i la promoció de la salut en el marc de la planificació sanitària

1. Les categories i nivells de la planificació sanitària.

2. Definició de Planes i Programes de salut

3. Etapes en l'elaboració d'un programa de salut

4. Identificació de problemes, necessitats i prioritats. Determinació d'objectius

5. Elements per a l'avaluació d'un programa. Nivells i dissenys d'avaluació

Tema 21. Polítiques de salut i la salut en totes les polítiques.

1. Polítiques de salut: anàlisi de la seua formulació i la seua relació amb els sistemes de salut

2. Estratègia de la Salut en Totes les Polítiques

3. Avaluació de polítiques i plans de salut

Tema 22. Gestió sanitària. 

1. Conceptes generals de gestió i organització de serveis. 

2. Principals indicadors de gestió sanitària.

3. Avaluació de serveis sanitaris. Fonaments de l'avaluació. 

4. Economia de la salut. Estudis d'avaluació econòmica.

5. Concepte de qualitat i seguretat en l'atenció a la salut.

Tema 23. Sistemes de salut

1. Sistema social i sistema sanitari. Models de sistemes de salut.

2. El sistema sanitari espanyol: Recursos, organització i normativa legal. Nivells d'atenció sanitària, estructura i funcionament.

3. La salut pública com servei dins del sistema de salut: organització i funcions dels serveis de Salut Pública a nivell europeu, estat espanyol, autonòmic i local.

 

SESSIONS PRÀCTIQUES 

LABORATORIS

L1. ANÀLISI DEMOGRÀFIC.

L2. DISSENY D'ESTUDIS EPIDEMIOLÓGICS

L3. ANÀLISI DE DADES EPIDEMIOLÓGICS

L4. ESTUDI DE PROVES DIAGNÒSTIQUES.

55. CÀLCUL DE LA GRANDÀRIA MOSTRAL EN ESTUDIS EPIDEMIOLÒGICS.

 

SEMINARIS

S1. DISSENY I REDACCIÓ D'UN PROTOCOL DE RECERCA.

S2. ESTUDI D'UN BROT EPIDÈMIC.

S3. DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

S4. GESTIÓ SANITÀRIA