Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1133 - Malalties Sanguínies, Hematopoiètiques i Oncològiques

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Taller d'habilitats i simulació

20%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

· 20% taller d'habilitats: Avaluació clínica objectiva i estructurada (ECOE). Nota mínima: 5/10


· 20% resolució d'exercicis: 5% nota del tutor de pràctiques + 15%  portafolio. Nota mínima: 5/10


· 20% resolució de casos: seminaris avaluats en l'examen final que és escrit.


· 40% examen escrit


Per tant l'examen escrit constitueix el 60% de la nota final de l'assignatura.

Hi haurà un únic examen final el qual haurà d'aprovar-se amb una nota final de 5 sobre 10. 

Modalitat d'examen: Tipus test.

Nº preguntes: 100

Opcions: 4

Penalització: 3 preguntes malament resten una ben (-0.33 per cada pregunta mal).

Per a superar l'assignatura hauran de superar-se totes les parts de la mateixa. S'han d'aprovar ambdues parts per a aprovar l'assignatura, sense possibilitat de guardar part aprovada d'una convocatòria a una altra. Cadascuna de les parts ha de ser aprovada amb un 5, i el resultat final de l'avaluació teòrica serà la mitjana de les dues parts.
Es considerarà com presentat a aquell alumne que ha realitzat l'examen escrit, el qual haurà de repetir en cada convocatòria. Les notes de la resta de l'avaluació que estiguen superades es guardaran per a la següent convocatòria.