Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1132 - Malalties Respiratòries i Otorinolaringologia

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Taller d'habilitats i simulació

20%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

.  20% taller d'habilitats: Avaluació clínica mitjançant casos clínics. Nota mínima: 5/10

· 20% resolució d'exercicis: nota del tutor de pràctiques (5%) + portafoli (15%). Nota mínima: 5/10

· 20% resolució de casos: seminaris avaluats en l'examen final que és escrit.

· 40% examen escritPer tant l'examen escrit constitueix el 60% de la nota final de l'assignatura.Hi haurà un únic examen escrit final el qual haurà d'aprovar-se amb una nota final de 5 sobre 10. S'establirà una nota mínima de 4 punts en cada part (Otorinolaringologia o Pneumologia) perquè es puga fer mitjana i superar l'assignatura.Format de l'examen escrit

Modalitat d'examen: Tipus test.

Nº preguntes: 80 (40 per cada part  incloent els seminaris)

Opcions: 5

Penalització: 4 preguntes malament resten una ben (-0.25 per cada pregunta mal). 


Per a superar l'assignatura hauran de superar-se totes les parts de la mateixa.
L'assistència als seminaris i pràctiques és de caràcter obligatori. La no assistència als mateixos o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en les mateixes, suposarà no aprovar l'assignatura.

Es considerarà com presentat a aquell alumne que, estant matriculat en l'assignatura, accedeixi a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit, el qual haurà de repetir en cada convocatòria. Les notes de la resta de l'avaluació que estiguin superades es guardaran per a la següent convocatòria.