MD1130 - Malalties Infeccioses

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. EL PACIENT FEBRIL

a)      REGULACIÓ DE LA TEMPERATURA

                b)      MANEIG DE LA FEBRE DE NOVA APARICIÓ

                c)       FEBRE D’ORIGEN DESCONEGUT

 

TEMA 2. SÍNDROME DE SEPSIS

a)      DEFINICIONS

b)      EPIDEMIOLOGIA I  PATOGÈNESI

c)       PRESENTACIÓ CLÍNICA

d)      MANEIG I CONTROL

TEMA 3. INFECCIONS PULMONARS

a)      NEUMONIES AGUDES

b)      NEUMONIES CRÒNIQUES

 

TEMA 4. INFECCIONES DE L’ULL, OÏDA, NAS I GOLA

a)      INFECCIONS DELS ULLS

b)      INFECCIONS DE GOLA

c)      INFECCIONS D’OÏDA

d)      INFECCIONS DE SENUS / SINUSITIS

 

TEMA 5. INFECCIONS DEL SISTEMA NERVISO

a)      GENERALITATS

b)      MENINGITIS

c)       ENCEFALITIS

d)      ABSCESSOS

 

TEMA 6. INFECCIONS CARDIOVASCULARS

a)      ENDOCARDITIS INFECCIOSA

b)      INFECCIONS DEL CATÈTER CENTRAL VENÓS

c)       PERICARDITIS

 

TEMA 7. INFECCIONS GASTROINTESTINALS I HEPATOBILIARS

a)      DIARREA INFECCIOSA

b)      INFECCIONS INTRA-ABDOMINALS

i)         PERITONITIS PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

ii)       ABSCESSO EN EL FETGE

iii)      INFECCIÓ PER HELICOBACTER PYLORI

iv)      HEPATITIS VIRAL

 

TEMA 8. INFECCIONS DEL TRACTE GENITOURINARI I MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL

a)      INFECCIONS DEL TRACTE GENITOURINARI

i)        INFECCIÓ DEL TRACTE URINARI

ii)       PROSTATITIS

b)      MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL

i)        URETRITIS

ii)       MALALTIA PÈLVIA INFLAMATÒRIA

iii)     ÚLCERES GENITALS

iv)     LESIONS PAPULARS GENITALS

 

 

TEMA 9. INFECCIONS DE PELL I TEIXITS BLANS

a)      CEL·LULITIS

b)      INFECCIONS NECROSANTS EN TEIXITS BLANS

c)       MIONECROSI

d)      INFECCIONS PER CREMADA

e)      ALTRES INFECCIONS DE PELL I TEIXITS BLANS

 

TEMA 10. INFECCIONS D’ÒS I ARTICULACIONS

a)      OSTEOMIELITIS

b)      INFECCIÓ DE PEU DIABÈTIC

c)       INFECCIONS EN ARTICULACIONS PROSTÀTIQUES

d)      ARTRITIS SÈPTICA

e)      INFECCIÓ GONOCÒCICA DISSEMINADA

 

TEMA 11. INFECCIONS PER PARÀSITS

a)      PROTOZOUS EN SANG

b)      PROTOUS EN TEIXITS

c)       HELMINTS INTESTINALS

d)      HELMINTS EN SANG I TEIXITS

e)      ALTRES INFECCIONS PARASITÀRIES

 

TEMA 12. INFECCIONS EMERGENTS BACTERIANES

a)      ESPIROQUETES

b)      RICKETTSIA I INFECCIONS RELACIONADES

c)       MALALTIA PER ESGARRAPADA DE GAT, ANGIOMATOSI BACIL·LAR , I ALTRES MALALTIES CAUSADES PER  BARTONELLA

d)      INFECCIONS ZOONÒTIQUES BACTERIANES AMB MAJOR POTENCIAL PER A SER UTILITZAT COM ARMES BIOTERRORISTES

 

TEMA 13. MALALALTIES VIRALS RELLEVANTS EN ADULTS DIFERENTS DEL VIH

a)      VARICEL·LA EN L’ADULT

b)      VEROLA

c)       VIRUS D’EPSTEIN–BARR

d)      HANTAVIRUS

e)      SÍNDROME RESPIRATÒRIA AGUDA SEVERA

f)       GRIP

g)      VIRUS  DE HERPES SIMPLEX

h)      CITOMEGALOVIRUS

 

TEMA 14. INFECCIONS EN L’HOSTE IMMUNO COMPROMÈS

a)      DEFINICIÓ DE L’HOSTE IMMUNO COMPROMÈS

b)      NEUTROPENIA I MUCOSITIS

c)      EL PACIENT FEBRIL

d)      EL PACIENT FEBRIL NO NEUTROPÈNIC

 

TEMA 15. INFECCIÓ PER VIH

a)      EPIDEMIOLOGIA

b)      PATOGÈNESI

c)       AVALUACIÓ EN EL LABORATORI I DIAGNÒSTIC

d)      CLASSIFICACIÓ

e)      MANEIG I CONTROL

f)       PRONÒSTIC

g)      TERÀPIA ANTI-VIH

i)        PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

ii)       DROGAS ANTIRRETROVIRALES

iii)     INDICACIONES PARA INICIAR EL TRATAMIENTO

iv)     SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO

h)        MALALTIES OPORTUNISTES

i)        INFECCIONS

ii)       NEOPLÀSIES