MD1120 - Anatomia Patològica

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

PROGRAMA TEÒRIC

ANATOMIA PATOLÒGICA GENERAL

Tema 1. Introducció al mètode  anatomopatològic.

Tema 2. Adaptació cel·lular. Lesió cel·lular. Necrosi.

Tema 3. Manifestacions morfològiques de la inflamació.

3.1 Inflamació aguda.

3.2 Inflamació crònica.

3.3 Reparació.

3.4 Proliferació cel·lular.

Tema 4. Manifestacions morfològiques de les reaccions immunes  patològiques.

4.1 Reaccions d'hipersensibilitat.

4.2 Immunodeficiències.

4.3 Malalties  autoimmunes.

Tema 5. Manifestacions morfològiques dels trastorns  hemodinàmics.

5.1 Edema. Hemorràgia. Congestió i hiperèmia.

5.2 Trombosi. Embòlia.

5.3 Isquèmia. Infart. Xoc.

Tema 6. Manifestacions morfològiques dels trastorns metabòlics.

6.1 Malalties genètiques associades a trastorns del metabolisme (I)

6.2 Malaties genètiques associades a trastorns del metabolisme (II).

6.3 Malalties genètiques associades a trastorns del metabolisme (III).

Tema 7. Manifestacions morfològiques de les malalties infeccioses.

7.1 Malalties per bacteris i  micobacteris.

7.2 Malalties per virus.

7.3 Malalties per fongs, paràsits i protozous.

Tema 8. Malalties genètiques. Diagnòstic molecular.

Tema 9. Malalties malformatives i anomalies congènites. 

Tema 10. Neoplàsies.

10.1 Generalitats, terminologia i classificació. 

10.2 Bases moleculars del càncer.

10.3 Carcinogènesi.

10.4 Diagnòstic de  benignitat i  malignitat de les neoplàsies. Avaluació  anatomopatologia de l'agressivitat tumoral. Estadis clínics dels tumors malignes.

10.5 Progressió i disseminació de les neoplàsies malignes.

10.6 Neoplàsies epitelials benignes i malignes.

10.7 Neoplàsies  mesenquimals benignes i malignes. Neoplàsies del nervi perifèric.

10.8 Neoplàsies  hematopoètiques. Neoplàsies melàniques.

10.9 Neoplàsies neuroendocrines. Neoplàsies germinals i embrionàries.

10.10 Càncer  sindròmic.PROGRAMA DE PRÀCTIQUES

Les pràctiques de l'assignatura (20 hores per grup) consistiran en la presentació de casos per part dels alumnes.

Els alumnes disposaran amb la suficient antelació d'un enllaç web als casos de microscopia virtual que seràn el contingut de les pràctiques. Cada alumne haurà d'exposar, de forma individual, un dels casos, centrant-se en les lesions histopatològiques.

La presentació individual tindrà un valor del 10% de la nota final de l'assignatura. La presentació és condició indispensable per a poder-se presentar a l'examen final de l'assignatura.

Al final de les pràctiques hi haurà una sessió de tutoria per a repàs.

Les pràctiques seràn evaluades mitjantçant un examen tipus test sobre imatges i qüestions tractades en les práctiques. Seran objecte d'examen totes les presentacions efectuades en les sessions pràctiques.

L'examen pràctic serà una convocatòria única per a tot el curs, de manera que no es repetirà en la convocatòria de juliol.

Aquest examen tindrà un valor del 30% de la nota final de l'assignatura.SEMINARIS

Els seminaris seran impartits pels professors de l'assignatura o per professors convidats,  i versaran sobre temes rellevants de la pràctica de l'Anatomia Patològica.

En total hi haurà 12 hores de seminaris per a cada grup de pràctiques, podent ser convocats de forma conjunta tot dos grups per a la realització d'un seminari.

Al final de cada seminari es donarà un breu qüestionari amb preguntes sobre el tema tractat. La punctuació conjunta d'aquests qüestionaris suposarà un 10% de la nota final de l'assignatura.