MD1119 - Microbiologia i Parasitologia General

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc 1: Introducció a la Microbiologia.

TEMA 1. Introducció a la Microbiologia i parasitologia. 

TEMA 2. Relacions simbiòtiques.  Microflora normal.

Bloc 2: Els microorganismes com a productors de malalties infeccioses.

TEMA 3. Interrelació entre el microorganisme i l'hoste. Infecció i malaltia infecciosa. Factors determinants de l'acció patògena.

TEMA 4. Mecanismes de defensa enfront de la infecció.

Bloc 3: Bacteriologia.

TEMA 5: Els bacteris: Morfologia i estructura.

TEMA 6: Els bacteris: Metabolisme i genètica bacteriana. Taxonomia.

Bloc 4: Funcionament del laboratori de microbiologia. 

TEMA 7. Organització del laboratori de microbiologia. Seguretat en el laboratori de Microbiologia Clínica.

TEMA 8. Selecció, recol·lecció i transport de mostres per a examen microbiològic.

TEMA 9. Mètodes de cultiu per al diagnòstic de laboratori de malalties infeccioses.

TEMA 10. Mètodes  serològics i moleculars per al diagnòstic de laboratori de malalties infeccioses.

Bloc 5: Control dels microorganismes. Acció d'agents físics i químics enfront dels microorganismes.

TEMA 11. Epidemiologia i prevenció de les malalties infeccioses.

TEMA 12. Control dels microorganismes. Esterilització i desinfecció. 

TEMA 13. Antibiòtics i  antimicrobians.

Bloc 6. Bacteris patògens.

TEMA 14. Cocs  grampositius i  gramnegatius.
Gènere  Staphylococcus. Gènere  Streptococcus. Gènere  Neisseria. Cocs anaerobis. Característiques bacteriològiques i classificació.

TEMA 15. Bacils  grampositius.
Gènere  Corynebacterium. Gènere  Listeria. Gèneres  Bacillus. Gènere  Clostridium.  Lactobacillus i  Actinomices. Característiques bacteriològiques i classificació.

TEMA 16. Bacils  gramnegatius.
Enterobacteriaceae. Gèneres Eschericia  coli, Salmonella, Shigella,Yersinia. Enterobactèries oportunistes. Gènere  Vibrio. Gènere  Campylobacter.  Pseudomones  aeruginosa. Gènere  Acinetobacter. Bacils  gramnegatius anaerobis (Bacteroides). Característiques bacteriològiques i classificació.

TEMA 17. Bacils  gramnegatius exigents.
Haemophilus influenzae. Gènere  Brucella. Gènere Legionel·la. Gènere  Bordetella. Altres bacils  gramnegatius exigents. Característiques bacteriològiques i classificació.

TEMA 18.  Espiroquetes.
Treponema.  Borrelia.  Leptospira. Característiques bacteriològiques i classificació.

TEMA 19.  Micobacteries.
Gènere  Mycobacterium.  Mycobacterium tuberculosi.  Mycobacterium  leprae.  Micobacteriosi. Fisiologia i estructura.

TEMA 20. Formes especials de bacteris.  Mycoplasma ,Chlamydia, Rickettsia i  Coxiella. Característiques bacteriològiques i classificació.

Bloc 7: Fongs d'interès en patologia humana.

TEMA 21. Fongs.
Estructura general i reproducció dels fongs: estructura i morfologia, paret fúngica, mecanismes de reproducció. Metabolisme dels fongs. Taxonomia dels fongs. Principals fongs d'interès en medicina. Micosi.

Bloc 8: Virus d'interès en patologia humana.

TEMA 22. Virus. Característiques generals.
Morfologia i estructura dels virus: grandària, genoma,  càpsida i coberta. Replicació dels virus: adherència, penetració, replicació, eixida. Virus defectiu. Taxonomia dels virus. Bacteriòfags.  Viroides i prions. Principals virus d'interès en medicina.

TEMA 23. Virus ADN.
Papil·loma virus.  Polioma virus. Virus herpes humans. Poxvirus.  Parvovirus. Estructura. Replicació.

TEMA 24. Virus  ARN.
Picornavirus. Coronavirus.  Nora virus. Para mixovirus.  Orto mixovirus.  Toga virus.  Flavi virus.  Arbovirus. Retrovirus. Virus de les hepatitis. Altres virus  ARN. Estructura. Replicació.

Bloc 9: Paràsits d'interès en patologia humana.

TEMA 25. Protozous i helmints.
Protozous i helmints: Morfologia. Taxonomia. Fisiologia. Cicles de vida, transmissió i distribució. Visualització, cultiu i identificació. Principals paràsits d'interès en medicina.PRÀCTIQUES

Pràctiques de microbiologia bàsica:

Pràctica 1: Tècniques bàsiques de maneig del laboratori de microbiologia. Realització de cultius al mig sòlid i líquid. Realització de cultius de mostreig i obtenció de cultius purs. Caracterització morfològica i bioquímica.

Pràctica 2. Metodologia experimental. Estudi de la microflora de la pell. Efecte d'un desinfectant en la microflora de la pell de la mà. A partir d'una hipòtesi inicial els alumnes realitzaran tot l'experiment, inclosos la recollida de dades, anàlisi estadístiques, representació dels resultats i discussió d'aquests.

Pràctica 3: Caracterització morfològica dels bacteris. Observació microscòpica. Mètodes de tinció: tinció  Gram, tinció de  endòspores.


Pràctiques clíniques:

Les pràctiques clíniques es realitzaran en el Servei de Microbiologia i aniran orientades al fet que l'alumne conega l'estructura general d'un laboratori de Microbiologia clínica així com els principals mètodes diagnòstics disponibles per a la detecció i identificació dels principals microorganismes implicats en les diferents síndromes infeccioses.