Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1116 - Aparell Cardiorespiratori i Renal

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC I: APARELL RESPIRATORI

ANATOMIA, HISTOLOGIA, BIOFÍSICA I FISIOLOGIA DEL SISTEMA RESPIRATORI

ANATOMIA DEL SISTEMA RESPIRATORI

TEMA 1. Desenvolupament embriològic del sistema respiratori. Malalties pulmonars lligades a alteracions del desenvolupament embriològic.

TEMA 2. Generalitats de l'aparell respiratori. Fosses i sins paranasals. Conductes respiratoris, laringe, tràquea i arbre bronquial.

TEMA 3. Caixa toràcica i el seu contingut: sistema musculoesquelètic del tòrax, vascular, nerviós i limfàtic. Contingut de la caixa toràcica: cavitats pleurals i mediastí. Mediastí. Pleura. Visió general del mediastí. Neumotòrax, hidrotòrax i hemotòrax. Pleuritis.

TEMA 4. Arbre traqueobronquial. Tràquea. Bronquis: Anatomia, estructura i relacions entre ells.

TEMA 5. Pulmó: Anatomia i estructura. Col·lapse pulmonar.

TEMA 6. Sistema Vascular pulmonar: Límits. Vasos pulmonars: artèries i venes pulmonars. Drenatge limfàtic del tòrax.Tromboembòlia pulmonar

TEMA 7. Descripció anatòmica de la respiració (centre respiratori, innervació ...)

HISTOLOGIA DEL SISTEMA RESPIRATORI

TEMA 8. Estructura histològica de l'aparell respiratori I. Vies conductores: fosses nasals, rinofaringe, laringe, tràquea i bronquis.

TEMA 9. Estructura histològica de l'aparell respiratori II. Vies respiratòries: bronquíols, conductes alveolars, sacs alveolars i alvèols. Barrera hemato-aèria. Pleura. Modificacions histopatològiques de l’aparell respiratori.

FISIOLOGIA DEL SISTEMA RESPIRATORI

TEMA 10. Introducció a la fisiologia del sistema respiratori.

TEMA 11-12. Biofísica de la ventilació: pressió intrapulmonar. Pressió intrapleural. Llei de Boyle. Tensió superficial. Elasticitat. Compliància. Resistències en via aèria

TEMA 13. Mecànica respiratòria: Mecànica pulmonar. Proves funcionals. Volums pulmonars. Control de la ventilació. Exploració física.

TEMA 14. Ventilació: Transport d'oxigen de l'aire als alvèols. Espai mort. La unitat pulmonar. El pulmó ideal. Diferències regionals de la ventilació.

TEMA 15. Difusió i flux sanguini: Barrera hematogasosa. Captació d'oxigen al llarg del capil·lar pulmonar. Reacció amb l'hemoglobina. Transferència del CO2. Pressions en els vasos pulmonars. Resistència vascular pulmonar.

TEMA 16. Relaciones Ventilació-Perfusió: Intercanvi de gasos. Defectes d’oxigenació i d'eliminació de CO2. Desigualtat de la ventilació-perfusió. Hipoventilació. Shunt. Fisiologia respiratòria en ambients fora del comú.

TEMA 17. Transport d'oxigen a la perifèria. Consum d’oxigen. Corba de dissociació d'hemoglobina. Corba de dissociació de CO2. Estat àcid-base.

TEMA 18. Introducció a la patologia pulmonar: EPOC, Asma, SDRA.

BLOC TEMÀTIC II: APARELL CARDIOCIRCULATORI

ANATOMIA, HISTOLOGIA I FISIOLOGIA DEL SISTEMA CARDIOCIRCULATORI.

ANATOMIA DE L'APARELL CIRCULATORI

TEMA 19. Desenvolupament embriològic del sistema cardiocirculatori.

TEMA 20. Cardiopaties lligades a alteracions del desenvolupament embriològic del sistema cardiocirculatori.

TEMA 21. Topografia. Anatomia general del sistema cardiocirculatori: Cavitat pericàrdica. Pericarditis.

TEMA 22. Cor: Aurícules i ventricles.

TEMA 23. Anatomia de les vàlvules cardíaques i músculs papil·lars. Teixit muscular cardíac i sistema de conducció cardíac.

TEMA 24. Circulació coronària: Artèries i venes del cor. Innervació autònoma. Variacions de les artèries coronàries. Infart de miocardi. Angina de pit.

TEMA 25. Grans vasos: Aorta i les seues branques, vasos pulmonars i venes caves. Aneurisma aòrtic.

HISTOLOGIA DEL SISTEMA CARDIOCIRCULATORI

TEMA 26. Histologia del sistema cardiocirculatori I. Histologia del cor. Arteries. Venes. Vasos de petit calibre. La sang. Modificacions histopatològiques del sistema cardiocirculatori.

TEMA 27. Histologia del sistema cardiocirculatori II. Sistema limfàtic.

FISIOLOGIA DEL SISTEMA CARDIOCIRCULATORI

TEMA 28. Visió general del sistema cardiocirculatori. Funcions i components de l'aparell circulatori. Cicle cardíac. Estructura del cor. Cicle pulmonar i sistèmic.

TEMA 29-30. Biofísica del sistema cardiocirculatori: Lleis físiques que descriuen el flux sanguini. Pressions, fluxos i resistències vasculars.

TEMA 31-32. Activitat elèctrica del cor. Potencial de marcapassos. Potencial d'acció miocàrdica. Acoblament excitació-contracció. Teixit de conducció. Correlació ECG amb el cicle cardíac i sorolls cardíacs. ECG normal. Principals alteracions electrocardiogràfiques.

TEMA 33. Activitat mecànica del cor. El cor com a bomba: El cicle cardíac (sístole-diàstole). Canvis de pressió durant el cicle cardíac. Sorolls cardíacs.

TEMA 34-35. El cor com a bomba. Mecanismes reguladors de la despesa cardíaca. Regulació de la freqüència cardíaca i del volum sistòlic. Tornada venosa. Regulació extrínseca del flux sanguini: control simpàtic i parasimpàtic. Regulació paracrina del flux sanguini. Regulació intrínseca del flux sanguini: mecanismes de control biogènic i metabòlic.

TEMA 36. Vasos sanguinis: artèries, capil·lars, venes i aterosclerosi. Circulació. Flux sanguini. Volum sanguini. Pressió arterial. Reflexos baroreceptors. Pressió de pols. Reflex de distensió auricular.

TEMA 37. Intercanvi de líquids entre capil·lars i teixits. Microcirculació. Sistema limfàtic. Pressió capil·lar. Pressió coloidosmòtica. Membrana capil·lar i líquids. Equilibri de Starling.

TEMA 38. Flux sanguini com a resposta a les demandes metabòliques: Flux sanguini cap al cor i els músculs esquelètics. Requeriments aeròbics del cor. Regulació del flux sanguini coronari. Regulació del flux sanguini a través dels músculs esquelètics. Canvis circulatoris durant l'exercici.

TEMA 39. Flux sanguini cap a l'encèfal i la pell. Circulació cerebral i circulació cutània.

TEMA 40. Introducció a les arítmies cardíaques: Mecanismes de producció.

TEMA 41. Introducció al Xoc i Insuficiència Cardíaca Congestiva. Hipertensió arterial.

BLOC TEMÀTIC III: SISTEMA RENAL I EQUILIBRI ÀCID-BASE

ANATOMIA, HISTOLOGIA I FISIOLOGIA DEL SISTEMA RENAL

ANATOMIA DEL SISTEMA RENAL

TEMA 42. Desenvolupament embriològic del sistema renal.

TEMA 43. Alteracions del desenvolupament embriològic renal.

TEMA 44. Visió general i topogràfica del retroperitoneu i sistema renal.

TEMA 45. Circulació renal. Vasos sanguinis i limfàtics. Innervació renal.

HISTOLOGIA DEL SISTEMA RENAL

TEMA 46. Histologia del sistema renal. La nefrona. Estructura del glomèrul. Túbul proximal. Ansa de Henle. Túbul distal. Tub col·lector. Estructura histològica del ronyó: escorça i medul·la.

Tema 47. Histofisiologia renal. Aparell de filtració del ronyó. Aparell yuxtaglomerular. Mesangi. Modificacions histopatològiques del sistema renal.

FISIOLOGIA DEL SISTEMA RENAL

TEMA 48. Introducció a la fisiologia renal, filtració glomerular i flux sanguini renal

TEMA 49. Maneig tubular del filtrat glomerular: Reabsorció i secreció tubular. Túbul contornejat proximal. Ansa de Henle. Túbul distal. Túbul col·lector. Depuració plasmàtica renal.

TEMA 50. Regulació renal del volum sanguini i del líquid extracel·lular. Mecanismes de concentració de l’orina. Sistema multiplicador contracorrent Paper de l'hormona antidiürètica (ADH) i l’Aldosterona.

TEMA 51. Regulació de l'equilibri àcid-base.

TEMA 52. Introducció a les malalties renals,diüresi i micció. Diürètics. Aplicació clínica de la bioquímica urinària.

BLOC TEMÀTIC I, II i III

TEMA 53. Envelliment dels sistemes Cardio-Respiratori i Renal.